PALAT1111 Odborná latinská terminologie

Vysoká škola zdravotnická
zima 2022
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. (přednášející)
Mgr. Bořek Neškudla, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Bořek Neškudla, Ph.D.
Vysoká škola zdravotnická - Vysoká škola zdravotnická
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle studijního předmětu:
osvojit si latinské terminologické lexikum medicíny, deklinační a konjugační systém latiny, sestavovat a analyzovat slovní spojení, práci s odborným textem.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student/ka umí:
- používat latinskou gramatiku
- používat slovní zásobu včetně zdravotnické terminologie
- správně používat pravidla výslovnosti latinských a řeckých slov
- přeložit s porozuměním přiměřeně náročný odborný text
- samostatně pracovat se slovníky, gramatickými přehledy, rejstříky v odborné literatuře
- spojit poznatky z jiných předmětů s poznatky získanými při výuce latiny
- využívat znalosti latiny pro odbornou část anglického jazyka – medical
terminology.
Osnova
 • Obsahové zaměření cvičení:
 • 1. Vznik a vývoj latinského jazyka, latinská abeceda, výslovnost, délka slabik. Základní gramatické termíny.
 • 2. Substantiva 1. deklinace. Úvod do předložek.
 • 3. Maskulina 2. deklinace.
 • 4. Neutra 2. deklinace.
 • 5. Adjektiva 1. a 2. deklinace.
 • 6. Substantiva 3. deklinace – maskulina, feminina.
 • 7. Neutra 3. deklinace.
 • 8. 3. deklinace – nepravidelné skloňování substantiv.
 • 9. Adjektiva 3. deklinace.
 • 10. Základní a řadové číslovky.
 • 11. Základní řecká substantiva, préfixy a sufixy.
Literatura
  povinná literatura
 • MAREČKOVÁ, E a REICHOVÁ. Úvod do lékařské terminologie. Základy latiny s přihlédnutím k řečtině. 7. přepracované vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8699-9. info
 • PLAŠILOVÁ, J. Základy latinské lékařské terminologie. Praha: Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3475-3. info
  doporučená literatura
 • PANHUIS, D. Gramatika latiny. Praha: Academia, 2014. ISBN 978-80-200-2335-3. info
 • KOLEKTIV AUTORŮ. Česko/latinský slovník starověké i současné latiny. Praha: Leda, 2007. ISBN 80-7335-032-7. info
 • SCHAREIKA, H. Stručná gramatika latiny. Praha: Klett, 2007. ISBN 978-80-86906-83-6. info
 • KÁBRT, J. a E. CHLUMSKÁ. Úvod do lékařské terminologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-0124-3. info
Informace učitele
Vyučovací předmět poskytuje znalosti latinské gramatiky a terminologie, klade důraz na získání jasného odborného zdravotnického jazykového projevu. Zvládnutí základní slovní zásoby je důležité pro ostatní preklinické a klinické obory, které vyžadují přesnost slovního vyjádření při popisu anatomické struktury a hodnocení patologického stavu.

Studijní pomůcky:
JACKOVÁ, M. Odborná latinská terminologie. Studijní materiál – e-learningová opora, zpracováno v rámci projektu Inovace studijního programu Ošetřovatelství a specializace ve zdravotnictví, CZ.1.07/2.2.00/28.0004, v informačním studijním systému.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vszdrav.cz/predmet/vsz/zima2022/PALAT1111