PAZZS1111 Zdravý životní styl

Vysoká škola zdravotnická
zima 2022
Rozsah
1/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. (přednášející)
Garance
doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD.
Vysoká škola zdravotnická - Vysoká škola zdravotnická
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle studijního předmětu:
seznámit se způsobem rozpoznávání zdravotních, společenských a faktorů životního prostředí, které mají zásadní vliv na onemocnění s negativním zdravotním dopadem na zdraví jedince a komunity.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student/ka umí:
- používat odbornou terminologii
- popsat strategii péče o zdraví v celosvětovém, státním a regionálním kontextu
- definovat rizikové a protektivní faktory životního stylu
- popsat metody výchovy ke zdraví
- aplikovat metodu krátké intervence v podpoře zdravého životního stylu adolescentních, těhotných a kojících žen
- motivovat a edukovat jednotlivce, rodiny a skupiny osob k přijetí zdravého životního stylu a k péči o sebe
Osnova
 • Obsahové zaměření přednášek:
 • 1. Základní zdravotní péče a prevence, zásady pro udržení zdraví, poškozování zdraví v období adolescence a dospělosti. Zdravotní stav obyvatel ČR – trendy. Determinanty zdraví a základní ukazatele zdravotního stavu populace. Priority veřejného zdraví.
 • 2. Funkce porodních asistentek ve společnosti, porodní asistentka aktér procesu zvyšování zdravotní gramotnosti populace. Odborné poradenství – metoda krátkých intervencí.
 • 3. Výchova ke zdraví – primární, sekundární, terciární prevence, metody výchovy ke zdraví. Projekty podpory zdraví. Společenská změna, peer výchova, sledování efektivity výchovy ke zdraví.
 • 4. Doporučené postupy WHO na ochranu zdraví a životního prostředí. Program Zdraví 21, cíl 4 Zdraví a Zdraví 2020 a jeho realizační akční plány.
 • 5. Rizikové faktory životního stylu a jejich negativní vliv na zdraví člověka. Reprodukční zdraví.
 • 6. Problematika závislostí; poruch příjmu potravy.
 • 7. Výchova ke zdraví jako součást národní i regionální zdravotní politiky. Kampaně podporující zdraví, Dny zdraví.
 • 8. Podpora veřejného zdraví. Screeningové programy.
Literatura
  povinná literatura
 • ČELEDOVÁ, L. a R. ČEVELA. Výchova ke zdraví: vybrané kapitoly. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3213-8. info
 • MACHOVÁ, Jitka a KUBÁTOVÁ DAGMAR. Výchova ke zdraví : zdraví a prevence, životní styl - problémy a rizika, dospívání a zdravotní problémy. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 291 s. ISBN 978-80-247-2715-8. info
  doporučená literatura
 • MZ, ČR. Zdravotnická ročenka 2017. Praha: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, 2018. ISSN 1210-9991. info
 • Zdraví 2020: Rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě obyvatel evropského regionu. 1. vyd. Praha: Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 2013. ISBN 978-80-85047-45-5. info
 • VONDRÁČEK, L., V. WIRTHOVÁ a J. PAVLICOVÁ. Základy praktické terminologie pro sestry. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3697-6. info
 • PEŠEK, R. a K. NEČESANÁ. Prevence užívání tabáku, alkoholu a jiných drog u dospívajících, MZ ČR – dotační program Národní program zdraví – projekty podpory zdraví -2009. 2009. ISBN 978-80-254-5971-3. info
Informace učitele
Předmět se zaměřuje na definice zdraví, hlavní zdravotní priority a aspekty určující zdraví populace, výchovu ke zdraví v souladu s naplňováním strategických dokumentů Národní strategie Zdraví 2020 a akčních plánů pro implementaci Zdraví 2020, Národního plánu na zvýšení zdravotní gramotnosti včetně zásad zdravé výživy, vychází z cílů národního programu zdraví. Studenti se seznamují se způsobem rozpoznávání faktorů, které mají zásadní vliv na onemocnění s negativním zdravotním dopadem na vyvíjející se plod a zdraví novorozence. Je pojednáváno o zdravotních, společenských faktorech a faktorech životního prostředí. Zvláštní důraz je kladen na seznámení studentek s metodou krátké intervence rizikových faktorů životního stylu a její aplikací u těhotné ženy a kojící matky.

Studijní pomůcky:
HAMPLOVÁ, L. Zdravý životní styl. Studijní materiál – e-learningová opora, zpracováno v rámci projektu Inovace studijního programu Ošetřovatelství a specializace ve zdravotnictví, CZ.1.07/2.2.00/28.0004, v informačním studijním systému.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vszdrav.cz/predmet/vsz/zima2022/PAZZS1111