ZZANA2112 Anatomie

Vysoká škola zdravotnická
zima 2023
Rozsah
18k+37s. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MUDr. Richard Becke (přednášející)
doc. MUDr. Václav Janík, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Václav Janík, CSc. (cvičící)
Garance
doc. MUDr. Václav Janík, CSc.
Vysoká škola zdravotnická
Rozvrh
So 11. 11. 8:50–12:05 Učebna 9, So 2. 12. 8:50–12:05 Učebna 13, So 16. 12. 8:50–12:55 Učebna 13, So 6. 1. 8:50–12:55 Učebna 13
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle studijního předmětu: Seznámit s latinskou terminologií v anatomii, se stavbou a funkcí lidského těla na molekulární, buněčné, tkáňové, orgánové a soustavové úrovni ve vztahu k aplikovatelnosti na ošetřovatelskou praxi.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student/ka umí:
- používat správně anatomické pojmy
- popsat složení živé hmoty
- popsat funkce jednotlivých anatomických struktur v určeném rozsahu
- popsat funkce jednotlivých orgánových struktur v určeném rozsahu
- používat latinskou terminologii v anatomii
- demonstrovat na modelech stavbu, uložení a funkci jednotlivých orgánů a orgánových soustav.
Osnova
 • Obsahové zaměření individuální práce studentů:

  1. Stavba buňky, buněčný cyklus, buněčná organela, buněčná membrána, membránové receptory. Funkční morfologie tkání
 • 2. Roviny, osy a základní směry pro orientaci na lidském těle
 • 3. Stavba kosti, spojení kostí. Osový skelet a lebka. Kostra hrudníku a končetin. Stavba pánve, pánevní rozměry, pánevní vazy
 • 4. Stavba příčně pruhovaného svalu. Přehled svalových skupin. Svaly břicha a pánevního dna
 • 5. Stavba srdce. Excitomotorické centrum srdce. Inervace srdce. Systémový a plicní oběh. Přehled arterií a vén
 • 6. Krev, složení krve. Krevní plazma, erytrocyty a leukocyty. Krevní skupiny. Krvetvorba
 • 7. Imunitní systém. Thymus, lymfatické uzliny a slezina. Přehled regionálních lymfatických uzlin a lymfatických cév
 • 8. Stavba dýchacího ústrojí. Dýchací cesty a plíce. Topografické poměry v dutině hrudní
 • 9. Soustava zažívací. Dutina ústní a slinné žlázy. Stavba jícnu, žaludku, tenkého a tlustého střeva. Pankreas a játra. Žlučník a vývodné cesty žlučové. Topografické poměry v dutině břišní
 • 10. Anatomie močového ústrojí. Stavba ledviny a vývodných cest močových. Pohlavní ústrojí muže
 • 11. Anatomie pohlavního ústrojí ženy. Cytologie endometria. Uspořádání myometria. Poloha dělohy a děložní vazy. Topografické poměry v malé pánvi
 • 12. Oplození, vývoj embrya a plodu. Fetální a placentární oběh. Plodové obaly a placenta
 • 13. Anatomie velkých žláz s vnitřní sekrecí. Diseminovaný systém buněk s vnitřní sekrecí
 • 14. Stavba nervového systému. Mícha a mozkomíšní obaly. Mozkový kmen. Mesencephalon, diencephalon a telencaphalon. Mozková kůra a bazální ganglia. Limbický systém. Mozkové komory a mozkomíšní mok. Mozkové nervy. Stavba periferního nervového systému
Literatura
  povinná literatura
 • HUDÁK, R a KACHLÍK. Memorix anatomie. 3. vyd. Praha: Triton, 2015. ISBN 978-80-7387-959-4. info
 • NAŇKA, O a ELIŠKOVÁ. Přehled anatomie. Praha: Galén, 2015. ISBN 978-80-7492-206-0. info
  doporučená literatura
 • DYLEVSKÝ, I. Somatologie pro předmět Základy anatomie a fyziologie člověka. 3. přepr. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-2111-3. info
 • HOLÁ, A a KOPŘIVOVÁ. Medical English. 1, Anatomy of the human body. 3. přep. vyd. Praha: Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3474-6. info
 • GRIM, M., O. NAŇKA a I. HELEKAL. Atlas anatomie člověka I. Končetiny, stěna trupu. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4012-6. info
 • HANSEN, J. Netterův vybarvovací anatomický atlas. Brno: CPress, 2013. ISBN 978-80-264-0187-2. info
 • FIALA, P., J. VALENTA a L. EBERLOVÁ. Anatomie pro bakalářské studium zdravotnických oborů. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1491-5. info
 • PETROVICKÝ, P., I. KLEPÁČEK a M. ŠVEHLÍKOVÁ. Anatomický atlas: fotografický atlas. 6. vyd. Praha: Triton, 2008. ISBN 978-80-7387-131-4. info
Metody hodnocení
V informačním systému student vypracuje testy – testové otázky za jednotlivými kapitolami. Úspěšnost musí být alespoň 70 % pro jednotlivý test. Testy lze vypracovávat opakovaně. Při opakovaném spuštění se mění otázky a zaznamenává se ve výpise testů další pokus a jeho výsledek. Po úspěšném vypracování jednotlivých testů vypracuje student souhrnný test. Úspěšnost souhrnného testu musí být alespoň 60 %.
Studenti dále řeší zadané úkoly, např. prezentace nebo seminární práce, které jsou hodnoceny a kontrolovány vyučujícím a jsou také součástí portfolia studenta. Portfolio je předkládáno při SZZK jako doklad o aktivním naplnění samostudia.
Informace učitele
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Seznamuje studenty s makroskopickou a mikroskopickou stavbou lidského organismu a terminologií anatomických struktur a orgánových systémů lidského těla. Předpokládá aplikaci znalostí v něm získaných do ostatních odborných předmětů a do praxe zdravotnického záchranáře.

Studijní pomůcky:
VOKURKA, M. Audionahrávky tematických celků v informačním studijním systému
Anatomie funkčních struktur – obrazový atlas v informačním studijním systému
Anatomické modely
E-learningový studijní program pro předmět Anatomie
Zdravotnické portály dle uvážení vyučujícího (např. MZ ČR, NCO NZO, SZÚ, ČAS, MEFANET, EDU SESTRA, B. BRAUN, Hospital TV)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vszdrav.cz/predmet/vsz/zima2023/ZZANA2112