ZZKOM22414 Komunikace a krizová komunikace 4

Vysoká škola zdravotnická
léto 2024
Rozsah
6k+6s. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D.
Kontaktní osoba: Mgr. Iva Řehořová
Rozvrh
Pá 26. 4. 12:10–15:25 Učebna 9, Pá 31. 5. 13:00–14:35 Učebna 9
Předpoklady
KREDITY_MIN ( 78 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle studijního předmětu:
Cílem je naučit studenty přistupovat k pacientům profesionálně a s respektem, naučit zásadám a dovednostem adekvátní komunikace s pacienty, se spolupracovníky, s rodinnými příslušníky a dalšími osobami. Dále prohloubit schopnost empatie a naslouchání a seznámit s pojmem krize a násilí na pracovišti; možnostmi obecné obrany proti jednotlivým formám útoků a naučit analyzovat „konfliktní“ situace a zvolit správnou formu prevence či obrany proti konfliktu.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student/ka umí:
- používat odbornou terminologii
- definovat zásady komunikačního procesu na různých úrovních sociálních vztahů
- rozpoznat fáze konfliktů v komunikaci a orientuje se v této problematice
- analyzovat komunikační chyby
- aplikovat základní verbální techniky směřující ke zklidnění pacienta
- definovat pojem krize, násilí, příčiny a faktory podporující nevhodné chování klientů a personálu
- použít asertivní techniky k odvrácení různých forem útoku
- zvládnout adekvátní způsoby komunikace s pacienty, rodinnými příslušníky i jinými zdravotnickými pracovníky navzájem a zejména ve specifických náročných situacích
- vyvodit obecné závěry problematiky násilí na pracovišti konkrétního konfliktu
Osnova
 • Obsahové zaměření individuální práce studentů:
 • 1. Komunikace jako forma sociální interakce, její význam pro zdravotnickou praxi
 • 2. Formy neverbální komunikace a funkce řeči bezeslov, proxemika, haptika, posturolofie, kinezika. Gestika a význam tohoto sdělení, mimika, význam dialogu očí
 • 3. Význam verbální komunikace pro zdravotnického pracovníka a klienta, komunikační kanály. Obsahová a paralingvistická stránka řeči, anotace, konotace, kontext, dimenze komunikace
 • 4. Komunikace s nemocným trpícím chronickým onemocněním, s nevyléčitelnou chorobou, při dlouhodobých bolestech, v době umírání
 • 5. Komunikace s postiženými klienty, nemocnými, rozdělení a typy postižení, zvláštnosti komunikace s člověkem s postižením z plného zdraví, s vrozeným postižením
 • 6. Komunikace s agresivním pacientem, příbuzným, krizová komunikace
Literatura
  povinná literatura
 • TOMOVÁ, Šárka a Jana KŘIVKOVÁ. Komunikace s pacientem v intenzivní péči. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-271-0064-4. info
 • PEKARA, J. Komunikace jako sebeobrana zdravotníka. Praha: Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, 2015. ISBN 978-80-87023-46-4. info
  doporučená literatura
 • HAUKE, M. Zvládání problémových situací se seniory: nejen v pečovatelských službách. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-5216-7. info
 • EVANGELU, J.E. Krizová komunikace - Efektivní zvládání krizových a zátěžových situací. Ostrava: KEY Publishing,, 2013. ISBN 978-80-7418-175-7. info
 • DOUGHERTY, M. J. Sebeobrana Boj beze zbraně. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4676-0. info
 • ANDRŠOVÁ, A. Psychologie a komunikace pro záchranáře. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4119-2. info
 • JONES, G. a A. MOORHOUSE. Jak získat psychickou odolnost. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3022-6. info
 • POKORNÁ, A. Komunikace se seniory. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3271-8. info
 • NÖLLKE, M. Trénink slovní sebeobrany. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3517-7. info
 • MINIBERGEROVÁ, L. a K. JIČÍNSKÁ. Vybrané kapitoly z psychologie pro zdravotnické pracovníky. Brno: NCO NZO, 2010. ISBN 978-80-7013-513-6. info
Metody hodnocení
Na webovém portálu IS student vypracuje testy – testové otázky za jednotlivými kapitolami. Úspěšnost musí být alespoň 70 % pro jednotlivý test. Testy lze vypracovávat opakovaně. Při opakovaném spuštění se mění otázky a zaznamenává se ve výpise testů další pokus a jeho výsledek. Po úspěšném vypracování jednotlivých testů vypracuje student souhrnný test, který je náhodně vygenerován ze složky, která obsahuje minimálně 300 otázek. Úspěšnost souhrnného testu musí být alespoň 60 %. Vyučující na webovém portále IS v části Testy ve složce Výsledky testů zkontroluje vypracování jednotlivých testů a výsledky testů. Studenti dále řeší zadané úkoly, např. prezentace nebo seminární práce, které jsou hodnoceny a kontrolovány vyučujícím a jsou také součástí portfolia studenta. Portfolio je předkládáno při SZZK jako doklad o aktivním naplnění samostudia
Informace učitele
Předmět tvoři zaklad profesionálních znalostí a dovedností při navazování kontaktu a získáváni důvěry pacienta pro další účinnou a kvalitní péči o jeho individuální potřeby. Zaměřen je také na posilování sociálního dialogu zdravotnických záchranářů včetně oblasti krize a násilí na pracovišti, především pak na jeho prevenci. Výuka je konstruována tak, aby student nejen dokázal identifikovat základní příčiny krizí, násilí na pracovišti, ale aby se v dané problematice dokázal ovládat a bránit. Důraz výuky v oblasti prevence tohoto fenoménu je kladen v osobním postavení jednotlivce i celé skupiny. Součástí předmětu je vedení k profesionálnímu chování zdravotnického personálu, které se v konečném důsledku stává nejúčinnější formou prevence násilí a reakcí na krizové situace v komunikaci.

Studijní pomůcky:
KYMROVÁ, E. Komunikace. Studijní materiál – e-learningová opora, zpracováno v rámci projektu Inovace studijního programu Ošetřovatelství a specializace ve zdravotnictví, CZ.1.07/2.2.00/28.0004, v IS.
Zdravotnické portály dle uvážení vyučujícího (např. MZ ČR, NCO NZO, SZÚ, ČAS, MEFANET, EDU SESTRA, B. BRAUN, Hospital TV).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vszdrav.cz/predmet/vsz/leto2024/ZZKOM22414