ZZMAN2361 Základy zdravotnického managementu

Vysoká škola zdravotnická
léto 2024
Rozsah
9/19/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. František Kunc, PhD. (přednášející)
PhDr. Bára Svátková (přednášející)
PhDr. Dušan Sysel, Ph.D., MPH (přednášející)
Mgr. Martin Krause, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Hana Tošnarová, Ph.D., RN (cvičící)
Garance
PhDr. Dušan Sysel, Ph.D., MPH
Kontaktní osoba: Mgr. Iva Řehořová
Rozvrh
So 2. 3. 13:00–16:15 Učebna 13, Pá 5. 4. 13:00–17:05 Učebna 11
Předpoklady
KREDITY_MIN ( 137 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle studijního předmětu:
Seznámit se základy moderního managementu v oblasti materiálních a personálních zdrojů a se strategiemi řízení kvality v systémech agentur domácí ošetřovatelské péče. Seznámit se strukturou, determinantami a zásadami efektivnosti ve zdravotnictví a ve zdravotnických institucích. Seznámit se základními pojmy a vztahy vztahujícími se k činnostem zdravotnických zařízení, s oblastí pojišťovnictví, se základními pojmy v pojištění a pojišťovnictví, s historií a vývojem zdravotního pojištění v ČR.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student/ka umí:
- používat odbornou terminologii
- definovat managerské funkce a úrovně řízení
- definovat roli zdravotnického záchranáře v rámci krizového řízení
- popsat základní managerské techniky
- popsat oblasti pojištění ve zdravotnictví
- popsat způsoby financování zdravotní péče, způsoby úhrad
- popsat systém zdravotní pojištění v ČR.
Osnova
 • Obsahové zaměření individuální práce studentů:
 • 1. anagement v ošetřovatelství, manažerské úrovně
 • 2. Manažer v ošetřovatelství, manažerské funkce
 • 3. Systémy řízení kvality, modely zajišťování kvality péče, standardy, auditní činnost
 • 4. Zdravotní politika státu, daně, zdravotní pojišťovnictví.
 • 5. Financování nemocniční a ambulantní péče.
 • 6. Vedení dokladů a dokumentů při vykazování výkonů.
 • 7. Struktura a zpracovávání informací UZIS.
Literatura
  povinná literatura
 • POKORNÁ, A. a D. DOLANOVÁ. Management nežádoucích událostí ve zdravotnictví. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-2618-7. info
 • BRABCOVÁ, I. a S. BÁRTLOVÁ. Management v ošetřovatelské praxi. Praha: NLN, 2015. ISBN 978-80-7422-402-7. info
  doporučená literatura
 • Spojená akreditační komise: Akreditační standardy pro ambulantní zdravotnická zařízení
 • MANAGEMENT RIZIK VE ZDRAVOTNICTVÍ. Elektronický odborný časopis.
 • ŠUPŠÁKOVÁ, P. Řízení rizik při poskytování zdravotních služeb: manuál pro praxi. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0062-0. info
 • ZLÁMAL, J. The Basics of Management for the Followers of Health Sciences. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-244-5028-5. info
 • BRABCOVÁ, I. Základní zásady vedení a řízení kvality ošetřovatelské péče. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016. ISBN 978-80-7394-604-3. info
 • SOKOLOVÁ, M. Základy managementu. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. ISBN 978-80-7435-553-0. info
 • SLANÝ, J. Řízení domácí a chronické péče. Žilina: Georg, 2014. ISBN 978-80-8154-063-9. info
 • MAREŠ, M, J REKTOŘÍK a J ŠELEŠOVSKÝ. Krizový management: případové bezpečnostní studie. Praha: Ekopress, 2013. ISBN 978-80-86929-92-7. info
 • ČESKO. Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. In Sbírka zákonů. Praha: Ministerstvo vnitra, 1997. info
Metody hodnocení
Na webovém portálu IS student vypracuje testy – testové otázky za jednotlivými kapitolami. Úspěšnost musí být alespoň 70 % pro jednotlivý test. Testy lze vypracovávat opakovaně. Při opakovaném spuštění se mění otázky a zaznamenává se ve výpise testů další pokus a jeho výsledek. Po úspěšném vypracování jednotlivých testů vypracuje student souhrnný test, který je náhodně vygenerován ze složky, která obsahuje minimálně 300 otázek. Úspěšnost souhrnného testu musí být alespoň 60 %. Vyučující na webovém portále IS v části Testy ve složce Výsledky testů zkontroluje vypracování jednotlivých testů a výsledky testů.
Studenti dále řeší zadané úkoly, např. případové studie, prezentace nebo seminární práce, které jsou hodnoceny a kontrolovány vyučujícím a jsou také součástí portfolia studenta. Portfolio je předkládáno při SZZK jako doklad o aktivním naplnění samostudia.
Informace učitele
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Seznamuje se základními principy fungování zdravotnických zařízení včetně řízení materiálních a lidských zdrojů, vytvářením strategií řízení kvality v systémech zdravotní a sociální péče. Aplikuje teoretická východiska managementu a personálního řízení do řízení a vedení ošetřovatelské péče a ošetřovatelského personálu. Studenti se seznámí s teorií řízení kvality, metodikami vypracování standardů ošetřovatelské péče a metodami auditní činnosti. Poskytuje studentům orientaci ve zdravotnicko-ekonomické problematice. Informuje studenty o způsobu úhrady zdravotní péče, o podnikatelské činnosti ve zdravotnictví a ekonomických aspektech tohoto podnikání.

Studijní pomůcky:
TOŠNAROVÁ, H. Management. Studijní materiál – e-learningová opora, zpracováno v rámci projektu Inovace studijního programu Ošetřovatelství a specializace ve zdravotnictví, CZ.1.07/2.2.00/28.0004.
STANĚK, J. Ekonomika a pojišťovnictví. Studijní materiál – e-learningová opora, zpracováno v rámci projektu Inovace studijního programu Ošetřovatelství a specializace ve zdravotnictví, CZ.1.07/2.2.00/28.0004.
Zdravotnické portály dle uvážení vyučujícího (např. MZ ČR, NCO NZO, SZÚ, ČAS, MEFANET, EDU SESTRA, B. BRAUN, Hospital TV).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vszdrav.cz/predmet/vsz/leto2024/ZZMAN2361