ZZMAN2361 Základy zdravotnického managementu

Vysoká škola zdravotnická
léto 2022
Rozsah
9/19/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Martin Krause, Ph.D. (přednášející)
Ing. František Kunc, PhD. (přednášející)
PhDr. Dušan Sysel, Ph.D., MPH (přednášející)
Garance
PhDr. Dušan Sysel, Ph.D., MPH
Kontaktní osoba: Mgr. Iva Řehořová
Rozvrh
So 19. 2. 8:50–12:55 Učebna 11, Pá 8. 4. 13:50–17:05 Posluchárna P1
Předpoklady
KREDITY_MIN ( 137 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle studijního předmětu:
Seznámit se základy moderního managementu v oblasti materiálních a personálních zdrojů a se strategiemi řízení kvality v systémech agentur domácí ošetřovatelské péče. Seznámit se strukturou, determinantami a zásadami efektivnosti ve zdravotnictví a ve zdravotnických institucích. Seznámit se základními pojmy a vztahy vztahujícími se k činnostem zdravotnických zařízení, s oblastí pojišťovnictví, se základními pojmy v pojištění a pojišťovnictví, s historií a vývojem zdravotního pojištění v ČR.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student/ka umí:
- používat odbornou terminologii
- definovat managerské funkce a úrovně řízení
- definovat roli zdravotnického záchranáře v rámci krizového řízení
- popsat základní managerské techniky
- popsat oblasti pojištění ve zdravotnictví
- popsat způsoby financování zdravotní péče, způsoby úhrad
- popsat systém zdravotní pojištění v ČR.
Osnova
 • Obsahové zaměření individuální práce studentů:
 • 1. anagement v ošetřovatelství, manažerské úrovně
 • 2. Manažer v ošetřovatelství, manažerské funkce
 • 3. Systémy řízení kvality, modely zajišťování kvality péče, standardy, auditní činnost
 • 4. Zdravotní politika státu, daně, zdravotní pojišťovnictví.
 • 5. Financování nemocniční a ambulantní péče.
 • 6. Vedení dokladů a dokumentů při vykazování výkonů.
 • 7. Struktura a zpracovávání informací UZIS.
Literatura
  povinná literatura
 • POKORNÁ, A. a D. DOLANOVÁ. Management nežádoucích událostí ve zdravotnictví. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-2618-7. info
 • BRABCOVÁ, I. a S. BÁRTLOVÁ. Management v ošetřovatelské praxi. Praha: NLN, 2015. ISBN 978-80-7422-402-7. info
  doporučená literatura
 • Spojená akreditační komise: Akreditační standardy pro ambulantní zdravotnická zařízení
 • MANAGEMENT RIZIK VE ZDRAVOTNICTVÍ. Elektronický odborný časopis.
 • ŠUPŠÁKOVÁ, P. Řízení rizik při poskytování zdravotních služeb: manuál pro praxi. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0062-0. info
 • ZLÁMAL, J. The Basics of Management for the Followers of Health Sciences. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-244-5028-5. info
 • BRABCOVÁ, I. Základní zásady vedení a řízení kvality ošetřovatelské péče. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016. ISBN 978-80-7394-604-3. info
 • SOKOLOVÁ, M. Základy managementu. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. ISBN 978-80-7435-553-0. info
 • SLANÝ, J. Řízení domácí a chronické péče. Žilina: Georg, 2014. ISBN 978-80-8154-063-9. info
 • MAREŠ, M, J REKTOŘÍK a J ŠELEŠOVSKÝ. Krizový management: případové bezpečnostní studie. Praha: Ekopress, 2013. ISBN 978-80-86929-92-7. info
 • ČESKO. Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. In Sbírka zákonů. Praha: Ministerstvo vnitra, 1997. info
Metody hodnocení
Na webovém portálu IS student vypracuje testy – testové otázky za jednotlivými kapitolami. Úspěšnost musí být alespoň 70 % pro jednotlivý test. Testy lze vypracovávat opakovaně. Při opakovaném spuštění se mění otázky a zaznamenává se ve výpise testů další pokus a jeho výsledek. Po úspěšném vypracování jednotlivých testů vypracuje student souhrnný test, který je náhodně vygenerován ze složky, která obsahuje minimálně 300 otázek. Úspěšnost souhrnného testu musí být alespoň 60 %. Vyučující na webovém portále IS v části Testy ve složce Výsledky testů zkontroluje vypracování jednotlivých testů a výsledky testů.
Studenti dále řeší zadané úkoly, např. případové studie, prezentace nebo seminární práce, které jsou hodnoceny a kontrolovány vyučujícím a jsou také součástí portfolia studenta. Portfolio je předkládáno při SZZK jako doklad o aktivním naplnění samostudia.
Informace učitele
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Seznamuje se základními principy fungování zdravotnických zařízení včetně řízení materiálních a lidských zdrojů, vytvářením strategií řízení kvality v systémech zdravotní a sociální péče. Aplikuje teoretická východiska managementu a personálního řízení do řízení a vedení ošetřovatelské péče a ošetřovatelského personálu. Studenti se seznámí s teorií řízení kvality, metodikami vypracování standardů ošetřovatelské péče a metodami auditní činnosti. Poskytuje studentům orientaci ve zdravotnicko-ekonomické problematice. Informuje studenty o způsobu úhrady zdravotní péče, o podnikatelské činnosti ve zdravotnictví a ekonomických aspektech tohoto podnikání.

Studijní pomůcky:
TOŠNAROVÁ, H. Management. Studijní materiál – e-learningová opora, zpracováno v rámci projektu Inovace studijního programu Ošetřovatelství a specializace ve zdravotnictví, CZ.1.07/2.2.00/28.0004.
STANĚK, J. Ekonomika a pojišťovnictví. Studijní materiál – e-learningová opora, zpracováno v rámci projektu Inovace studijního programu Ošetřovatelství a specializace ve zdravotnictví, CZ.1.07/2.2.00/28.0004.
Zdravotnické portály dle uvážení vyučujícího (např. MZ ČR, NCO NZO, SZÚ, ČAS, MEFANET, EDU SESTRA, B. BRAUN, Hospital TV).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2023, léto 2024.