ZZOPP21111 Ošetřovatelský proces a potřeby člověka 1

Vysoká škola zdravotnická
zima 2022
Rozsah
9k+18s. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc., PhDr. Anna Mazalánová, Ph.D., MPH, RS (cvičící)
Mgr. Michaela Přibíková (cvičící)
Garance
Mgr. Eva Marková, Ph.D.
Vysoká škola zdravotnická - Vysoká škola zdravotnická
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZZOPP21111/cvA: So 7. 1. 8:50–16:15 Učebna 6, M. Přibíková
ZZOPP21111/cvB: So 7. 1. 8:50–16:15 Učebna 7, A. Mazalánová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle studijního předmětu:
Porozumět odlišnostem péče o zdraví populace v rámci systému primární péče, sekundární a terciární péče. Naučit základům posuzování aktuálního klinického stavu pacienta. Naučit stanovovat ošetřovatelské diagnózy, intervence a naplánovat individuální ošetřovatelskou, a to včetně jejího hodnocení.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student/ka umí:
- používat odbornou terminologii
- pracovat s NANDA taxonomií
- uplatnit měřící techniky v rámci hodnocení aktuálního zdravotního stavu pacienta
- stanovit ošetřovatelské problémy a ošetřovatelské diagnózy
- určit ošetřovatelské intervence a plán péče
- zhodnotit realizovanou ošetřovatelskou péči
- zpracovat plán ošetřovatelské péče o pacienta u vybraného onemocnění s využitím NANDA I taxonomie II.
Osnova
 • Obsahové zaměření individuální práce studentů:
 • 1. Posuzovaní – charakteristika 1. kroku ošetřovatelského procesu, sbíraní údajů, zdroje, typy údajů, metody sbíraní údajů, sestavení ošetřovatelské anamnézy, škály pro posuzování a dokumentovaní údajů
 • 2. Ošetřovatelská diagnóza – 2. krok ošetřovatelského procesu, formulace ošetřovatelských diagnóz, složky ošetřovatelské diagnózy, taxonomie ošetřovatelských diagnóz, taxonomie NANDA
 • 3. Plánování – 3. krok ošetřovatelského procesu, cíle, výsledná kritéria, plánování ošetřovatelských intervencí, sestavení ošetřovatelského plánu
 • 4. Realizace – 4. krok ošetřovatelského procesu, výkon jednotlivých intervencí, delegovaní povinností, dokumentovaní ošetřovatelských intervencí a zodpovědnosti
 • 5. Hodnocení – 5. krok ošetřovatelského procesu
 • 6. Management ošetřovatelského procesu. Ošetřovatelské standardy – význam, metodika jejich tvorby. Hodnocení kvality ošetřovatelské péče, ošetřovatelský audit
 • 7. Dokumentování ošetřovatelské péče, ošetřovatelská dokumentace a její součásti
 • 8. Klasifikační systémy v ošetřovatelství
 • 9. Implementace ošetřovatelského procesu do klinické praxe
Literatura
  povinná literatura
 • JAROŠOVÁ, D., K. MAJKUSOVÁ a R. KOZÁKOVÁ A KOL. Klinické doporučené postupy v ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5426-0. info
 • TÓTHOVÁ, VALÉRIE A KOL. Ošetřovatelský proces a jeho realizace. 2. roz. vyd. Triton, 2014. 225 s. ISBN 978-80-7387-785-9. info
  doporučená literatura
 • HERDMAN, T a S KAMITSURU ED. Ošetřovatelské diagnózy: definice & klasifikace. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5412-3. info
 • POKORNÁ, A. a A. KOMÍNKOVÁ. Ošetřovatelské postupy založené na důkazech. 2. díl. Brno: MU, 2014. ISBN 978-80-210-7415-6. info
 • MASTILIAKOVÁ, D. Posuzování stavu zdraví a ošetřovatelská diagnostika: v moderní ošetřovatelské praxi. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-5376-8. info
 • HALMO, R. Sebepéče v ošetřovatelské praxi. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4811-5. info
 • ZELENÍKOVÁ, R. a L. SIKOROVÁ. Ošetřovatelský proces a dokumentování: studijní opora. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. ISBN 978-80-7464-242-5. info
 • TRACHTOVÁ, E., G. TREJTNAROVÁ a D. MASTILIAKOVÁ. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2013. ISBN 978-80-7013-553-2. info
 • KOPÁČIKOVÁ, M., L. CETLOVÁ a J. STANČIAK. Ošetřovatelský proces a potřeby pacientů/klientů. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012. ISBN 978-80-87035-51-1. info
 • SIKOROVÁ, L. a R. ZELENÍKOVÁ. Potřeby člověka a ošetřovatelská diagnostika 1. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. ISBN 978-80-7464-210-4. info
 • VYTEJČKOVÁ, R., P. SEDLÁŘOVÁ, V. WIRTHOVÁ a J. HOLUBOVÁ. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3419-4. info
 • MANDINCOVÁ, P. Psychosociální aspekty péče o nemocného. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3811-6. info
 • ARCHALOUSOVÁ, A. Potřeby člověka a ošetřovatelský proces. Opava: Slezská univerzita, 2010. ISBN 978-80-7248-577-2. info
Metody hodnocení
Na webovém portálu IS student vypracuje testy – testové otázky za jednotlivými kapitolami. Úspěšnost musí být alespoň 70 % pro jednotlivý test. Testy lze vypracovávat opakovaně. Při opakovaném spuštění se mění otázky a zaznamenává se ve výpise testů další pokus a jeho výsledek. Po úspěšném vypracování jednotlivých testů vypracuje student souhrnný test, který je náhodně vygenerován ze složky, která obsahuje minimálně 300 otázek. Úspěšnost souhrnného testu musí být alespoň 60 %. Vyučující na webovém portále IS v části Testy ve složce Výsledky testů zkontroluje vypracování jednotlivých testů a výsledky testů.
Studenti dále řeší zadané úkoly, např. případové studie, prezentace nebo seminární práce, které jsou hodnoceny a kontrolovány vyučujícím a jsou také součástí portfolia studenta. Portfolio je předkládáno při SZZK jako doklad o aktivním naplnění samostudia.
Informace učitele
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Umožňuje studentům pochopit hlavní úkol profesionální ošetřovatelské praxe. Seznamuje s klasifikacemi lidských potřeb podle různých oborů a autorů a zaměřuje se na reakce a projevy neuspokojených potřeb u osob zdravých, nemocných, u osob se zdravotním postižením a umírajících. Zaměřuje se na procvičování jednotlivých fází ošetřovatelského procesu. Umožňuje studentům získat systematické poznatky a dovednosti v oblasti metody ošetřovatelský proces.

Studijní pomůcky:
HLINOVSKÁ, J. Ošetřovatelský proces a potřeby člověka. Studijní materiál – e-learningová opora, zpracováno v rámci projektu Inovace studijního programu Ošetřovatelství a specializace ve zdravotnictví, CZ.1.07/2.2.00/28.0004.
Cvičné kazuistiky, v informačním studijním systému SharePoint. Zdravotnické portály dle uvážení vyučujícího (např. MZ ČR, NCO NZO, SZÚ, ČAS, MEFANET, EDU SESTRA, B. BRAUN, Hospital TV).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2019, zima 2020, zima 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vszdrav.cz/predmet/vsz/zima2022/ZZOPP21111