ZZOSP21222 Ošetřovatelské postupy 2

Vysoká škola zdravotnická
léto 2024
Rozsah
13k+25s. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jana Hlinovská, Ph.D. (cvičící)
doc., PhDr. Anna Mazalánová, Ph.D., MPH, RS (cvičící)
Mgr. Michaela Přibíková (cvičící)
Garance
Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D.
Vysoká škola zdravotnická
Kontaktní osoba: Mgr. Iva Řehořová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZZOSP21222/cv1: Pá 23. 2. 11:20–16:40 Učebna 2, So 2. 3. 8:50–14:10 Učebna 2, M. Přibíková
ZZOSP21222/cv2: Pá 1. 3. 11:20–16:40 Učebna 2, Pá 15. 3. 8:50–14:10 Učebna 6, M. Přibíková
ZZOSP21222/cv3: So 17. 2. 8:50–14:10 Učebna 7, So 24. 2. 8:50–14:10 Učebna 7, A. Mazalánová
Předpoklady
KREDITY_MIN ( 24 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle studijního předmětu:
profesně připravit pro poskytování komplexní ošetřovatelské péče o nemocné. Seznámit s ošetřovatelskými výkony a postupy při respektování holistického přístupu, akceptování práva a individuálních potřeb.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student/ka umí:
- používat odbornou terminologii
- popsat změny v organizmu po stránce somatické, psychické, sociální a spirituální
- realizovat ošetřovatelské výkony a postupy vztahující se k výkonu povolání
- vést ošetřovatelskou dokumentaci
- zacházet se zdravotnickými prostředky
- dodržovat zásady BOZP (postup při bodném poranění, řešení násilí)
- adekvátně řešit problémové situace ve vztahu k profesi.
Osnova
 • Obsahové zaměření individuální práce studentů:
 • 1. Desinfekce a sterilizace, bariérový přístup
 • 2. Hygienická péče o dospělého a dítě, péče o dekubity
 • 3. Výživa a dietní režim, hydratace, vyprazdňování
 • 4. Fyziologické funkce – TT, TK, P a dýchání
 • 5. Odběry biologického materiálu
 • 6. Podávání léků
 • 7. Speciální ošetřovatelské činnosti: centrální žilní přístupy, měření centrálního žilního tlaku, infúze, transfúze, kanylace, kyslík
 • 8. Speciální činnosti v před a pooperační péči o pacienta
 • 9. Speciální aktivity zdravotnického záchranáře: při punkcích, endoskopiích
 • 10. Péče o terminálně nemocné
Literatura
  povinná literatura
 • VEVERKOVÁ, E a KOL. Ošetřovatelské postupy pro zdravotnické záchranáře I. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-2417-6. info
 • DINGOVÁ, ŠLIKOVÁ, L LIDICKÁ a L VRABELOVÁ. Základy ošetřovatelství a ošetřovatelských postupů pro zdravotnické záchranáře. Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-271-2324-7. info
  doporučená literatura
 • GOULD, C V a C A UMSCHEID R K AGARWALD ET AL. Guideline for Prevention of Catheter-Associated Urinary Tract Infections 2009 [online]. Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee and CDC: Centers for Disease Control and Prevention. In Guideline for Prevention of Catheter-Associated Urinary Tract Infections 2009. Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee and CDC: Centers for Disease Control and Prevention, 2019, 61 s. URL info
 • POKORNÁ, A a KOL. Souhrn doporučení a postupů v prevenci a péči o pacienty s tlakovou lézí (dekubitem). 1. vyd. Plzeň: Euroverlag, 2018, 31 s. ISBN 978-80-7177-944-5. info
 • CHARVÁT, J. Žilní vstupy: dlouhodobé a střednědobé. Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5621-9. info
 • REICHARDT, CH, K BUNTE-SCHÖNBERGER a P VAN DER LINDEN. Hygiena a dezinfekce rukou: 100 otázek a odpovědí. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-271-0217-4. info
 • JAROŠOVÁ, D., K. MAJKUSOVÁ a R. KOZÁKOVÁ A KOL. Klinické doporučené postupy v ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5426-0. info
 • VYTEJČKOVÁ, R a KOL. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III: speciální část. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-3421-7. info
 • POSPÍŠILOVÁ, E a TÓTHOVÁ. Vývoj vybraných ošetřovatelských postupů od nejstarších dob po současnost. Praha: Triton, 2015. ISBN 978-80-7387-824-5. info
 • POKORNÁ, A. a A. KOMÍNKOVÁ. Ošetřovatelské postupy založené na důkazech. 2. díl. Brno: MU, 2014. ISBN 978-80-210-7415-6. info
 • HALMO, R. Sebepéče v ošetřovatelské praxi. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4811-5. info
 • VYTEJČKOVÁ, R., P. SEDLÁŘOVÁ, V. WIRTHOVÁ, I. OTRADOVCOVÁ a P. PAVLÍKOVÁ. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II. Speciální část. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-3420-0. info
 • JIRKOVSKÝ, Daniel a KOL. Ošetřovatelské postupy a intervence – učebnice pro bakalářské a magisterské studium. Praha: FN v Motole, 2012. ISBN 978-80-87347-13-3. info
 • ZOUBKOVÁ, R. Zajištění vstupu do krevního oběhu. Ostrava: Jesenius, 2012. ISBN 978-80-7464-115-2. info
 • VYTEJČKOVÁ, R., P. SEDLÁŘOVÁ, V. WIRTHOVÁ a J. HOLUBOVÁ. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3419-4. info
 • BORZOVÁ, C. Nespavost a jiné poruchy spánku. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2978-7. info
 • BORZOVÁ, C a KOL. Nespavost a jiné poruchy spánku. Praha: Grada,, 2009. ISBN 978-80-247-2978-7. info
Metody hodnocení
Na webovém portálu IS student vypracuje testy – testové otázky za jednotlivými kapitolami. Úspěšnost musí být alespoň 70 % pro jednotlivý test. Testy lze vypracovávat opakovaně. Při opakovaném spuštění se mění otázky a zaznamenává se ve výpise testů další pokus a jeho výsledek. Po úspěšném vypracování jednotlivých testů vypracuje student souhrnný test, který je náhodně vygenerován ze složky, která obsahuje minimálně 300 otázek. Úspěšnost souhrnného testu musí být alespoň 60 %. Vyučující na webovém portále IS v části Testy ve složce Výsledky testů zkontroluje vypracování jednotlivých testů a výsledky testů.
Studenti dále řeší zadané úkoly, např. případové studie, prezentace nebo seminární práce, které jsou hodnoceny a kontrolovány vyučujícím a jsou také součástí portfolia studenta. Portfolio je předkládáno při SZZK jako doklad o aktivním naplnění samostudia.
Informace učitele
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek s převahou nácviku praktických činností a získávání základních ošetřovatelských dovedností. Patří mezi jednu z bazálních ošetřovatelských disciplín. Zaměřuje se na nácvik ošetřovatelských technik výkonů a postupů ošetřovatelských intervencí. Důraz je kladen na dodržování pravidel ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, dodržování postupů lege artis ve shodě s nejnovějšími vědeckými poznatky a rozvojem technologií, akceptování práv nemocných a rozvoj komunikačních dovedností.

Studijní pomůcky:
GARNEKOVÁ, Z. Ošetřovatelské postupy. Studijní materiál – e-learningová opora, zpracováno v rámci projektu Inovace studijního programu Ošetřovatelství a specializace ve zdravotnictví, CZ.1.07/2.2.00/28.0004.
Cvičné kazuistiky.
Instruktážní videa.
Zdravotnické portály dle uvážení vyučujícího (např. MZ ČR, NCO NZO, SZÚ, ČAS, MEFANET, EDU SESTRA, B. BRAUN, Hospital TV).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2019, zima 2020, léto 2021, zima 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vszdrav.cz/predmet/vsz/leto2024/ZZOSP21222