ZZPAL2351 Paliativní péče

Vysoká škola zdravotnická
zima 2023
Rozsah
6k+6s. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Marie Froňková (cvičící)
Garance
Mgr. Eva Marková, Ph.D.
Vysoká škola zdravotnická
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZZPAL2351/3BZZ: So 21. 10. 8:50–12:55 Posluchárna P2, M. Froňková
ZZPAL2351/3CZZ: So 11. 11. 8:50–12:55 Posluchárna P2, M. Froňková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle studijního předmětu:
porozumět odlišnostem péče o jedince v rámci terciární péče. Naučit se základům poskytování péče nevyléčitelně nemocným i umírajícím pacientům. Seznámit se standardní léčbou a ordinacemi lékaře u nemocných v terminální fázi nemoci. Naučit se stanovovat standardní ošetřovatelské diagnózy, intervence a naplánovat individuální ošetřovatelskou péči u jednotlivých klinických stavů včetně edukace pacienta a rodiny, a to včetně péče o pozůstalé.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student/ka umí:
- používat odbornou terminologii
- definovat hospicovou péči
- zpracovat plán ošetřovatelské péče o pacienta u vybraného onemocnění včetně klasifikace potřeb pacientů s využitím NANDA I taxonomie II
- realizovat péči o mrtvé tělo
- komunikovat s pozůstalými
Osnova
 • Obsahové zaměření individuální práce studentů:
 • 1. Umírání a smrt, eutanazie
 • 2. Hospic a jeho začlenění do systému zdravotní péče
 • 3. Potřeby umírajících a jejich blízkých, psychologické aspekty umírání
 • 4. Péče orientovaná na biologické potřeby, problematika bolesti, horečky, nevolnosti a zvracení, poruch výživy a hydratace v paliativní péči, péče o dutinu ústní
 • 5. Poruchy a problémy s vyprazdňováním
 • 6. Respirační symptomy a jejich zvládání
 • 7. Kožní projevy u pacientů v paliativní péči, lymfedém
 • 8. Péče orientovaná na psychosociální potřeby terminálně nemocných
 • 9. Spirituální péče
 • 10. Ošetřovatelská péče o pacienta v terminálním stádiu
 • 11. Péče o pozůstalé, rodinné příslušníky
 • 12. Prevence syndromu vyhoření u poskytovatelů hospicové péče
Literatura
  povinná literatura
 • Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče, Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče, Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče a Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče. Standardy hospicové a paliativní péče. Online. 2016. URL info
 • BUŽGOVÁ, R. Paliativní péče ve zdravotnických zařízeních: potřeby, hodnocení, kvalita života. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5402-4. info
 • SVATOŠOVÁ, M. Hospice a umění doprovázet. 7. dopl. vyd. Praha: Karmelitánské nakladatelství, 2011. ISBN 978-80-7195-580-1. info
  doporučená literatura
 • NANDA. Ošetřovatelské diagnózy Definice a klasifikace 2015-2017. 1. české vyd. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5412-3. info
 • HERDMAN, T a S KAMITSURU ED. Ošetřovatelské diagnózy: definice & klasifikace. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5412-3. info
 • NIEDERMANN, E, C PFLUGSHAUPT H RÜEGGER a B SCHÄR. Paliativní péče: úvod do tématu pro pracovníky v zařízeních pečujících o seniory. Tábor: Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky, 2016. ISBN 978-80-906320-3-5. info
 • ŠPATENKOVÁ, N. O posledních věcech člověka. Vybrané kapitoly z thanatologie. Praha: Galén, 2014. ISBN 978-80-7492-138-4. info
 • WARE, B. Čeho před smrtí nejvíc litujeme : jak nám život změní naši drazí, když umírají. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0168-7. info
 • KALVACH, Z. Manuál paliativní péče o umírající pacienty – pomoc při rozhodování v paliativní nejistotě. Praha: Cesta domů, 2010. info
 • MARKOVÁ, M. Sestra a pacient v paliativní péči. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3171-1. info
 • RADBRUCH, L a S PAYNE ET AL. Standardy a normy hospicové a paliativní péče v Evropě. Doporučení Evropské asociace pro paliativní péči.. Online. 2009. info
 • VORLÍČEK, J., O. SLÁMA a L. KABELKA. Paliativní medicína pro praxi. Praha: Galén, 2008. ISBN 978-80-7262-505-5. info
 • HAŠKOVCOVÁ, H. Thanatologie. 2. vyd. Praha: Galén, 2007. ISBN 978-80-7262-471-3. info
 • CONNOR, O a S ARANDA. Paliativní péče: pro sestry všech oborů. Vyd. 1. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-1295-4. info
Metody hodnocení
Na webovém portálu IS student vypracuje testy – testové otázky za jednotlivými kapitolami. Úspěšnost musí být alespoň 70 % pro jednotlivý test. Testy lze vypracovávat opakovaně. Při opakovaném spuštění se mění otázky a zaznamenává se ve výpise testů další pokus a jeho výsledek. Po úspěšném vypracování jednotlivých testů vypracuje student souhrnný test, který je náhodně vygenerován ze složky, která obsahuje minimálně 300 otázek. Úspěšnost souhrnného testu musí být alespoň 60 %. Vyučující na webovém portále IS v části Testy ve složce Výsledky testů zkontroluje vypracování jednotlivých testů a výsledky testů.
Studenti dále řeší zadané úkoly, např. případové studie, prezentace nebo seminární práce, které jsou hodnoceny a kontrolovány vyučujícím a jsou také součástí portfolia studenta. Portfolio je předkládáno při SZZK jako doklad o aktivním naplnění samostudia.
Informace učitele
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek a je součástí komplexu předmětů z klinického ošetřovatelství. Seznamuje studenty s komplexní, aktivní a na kvalitu života orientovanou péčí poskytovanou pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo konečném stádiu. Klade důraz na důstojnost v péči o nevyléčitelně nemocné i umírající a jejich kvalitu života. Zaměřuje se na všestrannou účinnou oporu příbuzným a přátelům umírajících.

Studijní pomůcky:
SLOBODNÍKOVÁ, J. Paliativní péče. Studijní materiál – e-learningová opora, zpracováno v rámci projektu Inovace studijního programu Ošetřovatelství a specializace ve zdravotnictví, CZ.1.07/2.2.00/28.0004.
Cvičné kazuistiky, v informačním studijním systému SharePoint.
Zdravotnické portály dle uvážení vyučujícího (např. MZ ČR, NCO NZO, SZÚ, ČAS, MEFANET, EDU SESTRA, B. BRAUN, Hospital TV).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vszdrav.cz/predmet/vsz/zima2023/ZZPAL2351