VSOPI5421 Odborná praxe individuální 1

Vysoká škola zdravotnická
léto 2016
Rozsah
0/200 za semestr. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Renata Procházková (přednášející)
Mgr. Beáta Švárová (cvičící)
Mgr. Dagmar Votrubová, DiS. (cvičící)
Garance
Vysoká škola zdravotnická
Předpoklady
Anatomie, Odborná latinská terminologie, Etika, Ošetřovatelské postupy, Zdravý životní styl
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Prohloubit znalosti a dovednosti spojené s poskytováním jednotlivých forem ošetřovatelské péče a pomoci v ambulantních, jednodenních, lůžkových a domácích zdravotních službách. Seznámit se strukturou služeb nemocničních lůžkových zařízení, kde je poskytována diagnostika, léčba a péče, s organizací práce a ošetřovatelskou péčí na intenzivních a standardních odděleních apod. Naučit se poskytovat individuální ošetřovatelskou péči metodou ošetřovatelského procesu.
Výstupy z učení
- zhodnotit individuální zdravotní stav žen z hlediska ošetřovatelské péče
- správně používat odbornou terminologii
- používat techniky k získávání informací a anamnestických údajů
- aplikovat ošetřovatelský proces v praxi v ošetřovatelství
- realizovat individuální ošetřovatelskou péči v primární, sekundární i terciární oblasti formou ošetřovatelského procesu v rozsahu činností a kompetencí sestry
- umí se orientovat a pracovat s ošetřovatelskou dokumentací na příslušných odděleních.
Osnova
 • 1. Duševní zdraví klienta
  - témata duševního zdraví,
  - seznámení s preventivními zařízeními a jejich základními organizačními normami,
  - seznámení s organizacemi pečujícími o veřejné zdraví a realizují plán aktivity, který vypracovali s vyučujícím praxe,
  - primární péče.

 • 2. Odborná zdravotnická pracoviště
  - seznámení s pracovišti následné péče, jejich základní organizační normy a ošetřovatelská péče,
  - gerontologické oddělení, s jeho základními organizačními normami a specifikou ošetřovatelskou péčí a odd. rehabilitační,
  - problémy poruch mentálního zdraví s konfrontací zjištěných odchylek teorie a praxe v případové studii a specifika primární péče.

 • 3. Ošetřovatelský proces na odborných zdravotnických pracovištích
  - tématika ošetřovatelského procesu u nemocných na interním oddělení a jeho specifika,
  - tématika ošetřovatelského procesu u nemocných na chirurgickém oddělení a jeho specifika,
  - tématika ošetřovatelského procesu u pedopsychiatricky nemocných a jeho specifika,
  - tématika ošetřovatelského procesu u gerontopsychiatricky nemocných a jeho specifika.
  - tématika ošetřovatelského procesu u nemocných na interním oddělení,
  - tématika ošetřovatelského procesu na chirurgickém oddělení,
  - tématika ošetřovatelského procesu u gynekologicky nemocných,
  - samostatné provádění ošetřovatelského procesu u nemocných na interním oddělení nebo na onkologii,
  - samostatné provádění ošetřovatelského procesu u nemocných na chirurgickém oddělení,
  - samostatné provádění ošetřovatelského procesu u nemocných na pediatrii.
Literatura
  povinná literatura
 • GURKOVÁ, E. Hodnocení kvality života. Pro klinickou praxi a ošetřovatelský výzkum. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3625-9. info
 • ŠAMÁNKOVÁ, M. Lidské potřeby ve zdraví a nemoci aplikované v ošetřovatelském procesu. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3223-7. info
 • NANDA. Ošetřovatelské diagnózy Definice a klasifikace 2009-2011. 1. české vyd. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3423-1. info
  doporučená literatura
 • SIMOČKOVÁ, V. Gynekologicko-pôrodnícke ošetrovateľstvo: učebnica pre fakulty ošetrovateľstva. Martin: Osveta, 2011. ISBN 978-80-8063-362-2. info
 • SLEZÁKOVÁ, L. Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3373-9. info
 • VONDRÁČEK, L., V. WIRTHOVÁ a J. PAVLICOVÁ. Základy praktické terminologie pro sestry. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3697-6. info
 • SOVOVÁ, O. Zdravotnická praxe a právo: praktická příručka. Praha: Leges, 2011. ISBN 978-80-87212-72-1. info
 • VONDRÁČEK, L. a V. WIRTHOVÁ. Právní minimum pro sestry. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3132-2. info
 • VONDRÁČEK, L. a V. WIRTHOVÁ. Návod pro praxi. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2763-9. info
 • UHEREK, P. Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2658-8. info
 • SEDLÁŘOVÁ, P. Základní ošetřovatelská péče v pediatrii. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1613-8. info
Metody hodnocení
Student na konci letního semestru (1. a 2. ročník) předkládá k zápočtu:
- výkaz individuální praxe podle typu pracovišť (logbook),
- potvrzení o splnění počtu hodin praxe včetně hodnocení z pracovišť,
- zprávu studenta o průběhu praxe (zhodnocení splněných cílů),
- úkoly dle zadání v jednotlivých ročnících:
- 1. ročník letní semestr (obecný ošetřovatelský proces)
- 2. ročník letní semestr (ošetřovatelskou dokumentaci zpracovanou dle vhodného modelu s ohledem na ošetřovatelské problémy pacienta nebo s ohledem na téma bakalářské práce)

K zápočtu student odevzdá dále výkaz individuální praxe podle typu pracovišť (§ 4, vyhláška č. 39/2005 Sb.) za každý akademický rok, včetně hodnocení a závěrečné zprávy o průběhu praxe.
Informace učitele
Odborná praxe individuální je koncipována jako praktický předmět. Výkony prováděné na odborné praxi jsou zaznamenány do logbooku, který připravuje vysoká škola. Zdravotnická pracoviště pro výuku individuální praxe splňují legislativní požadavky, jejichž platnost a dodržování jsou smluvně zajištěny. Praxe je orientována jednak na oblast podpory zdraví a jednak na realizaci ošetřovatelských, diagnostických a terapeutických činností. Studenti aplikují hodnocení individuálního zdravotního stavu. Praxe je poskytována v zařízeních, kde je poskytována primární, sekundární a terciární péče. Studenti si při ní prohlubují znalosti zhodnotit prostředí, které odpovídá potřebám jedince, individuální zdravotní stav a potřeby klientů/pacientů z hlediska ošetřovatelské péče. Výběr pracoviště je ovlivněn odučenou látkou.

Doporučený ročník a semestr: 2. ročník (LS), 1. ročník (LS)
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2018, léto 2019, léto 2020.