ZZVEZ21111 Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví 1

Vysoká škola zdravotnická
zima 2019
Rozsah
3k+7s. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. (přednášející)
Mgr. Lukáš Martínek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD.
Vysoká škola zdravotnická - Vysoká škola zdravotnická
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle studijního předmětu:
Naučit se používat různé výchovné metody při podpoře zdraví jedince, skupiny a společnosti. Znát determinanty ovlivňující úroveň veřejného zdraví a zdravotní gramotnost. Rizikové faktory životního stylu a jejich dopad na zdraví, prevence. Ukazatele vyjadřující úroveň zdraví populace (nemocnost, úmrtnost, zdravá délka života apod.). Znát cíle národní zdravotní politiky ČR - národní zdravotnické programy a screening vybraných hromadně se vyskytujících nemocí. Seznámit s problematikou státního zdravotního dozoru v oblasti hygieny obecné a komunální, hygieny práce, hygieny výživy a hygieny dětí a mladistvých, drogové závislosti, s jejími riziky, prevencí a léčbou a následnou péčí závislosti. Znát systémy zdravotní péče v ČR a ve světě, systém léčebně preventivní péče v ČR, principy a subjekty veřejného zdravotního pojištění v ČR, jejich práva a povinnosti. Vysvětlit roli WHO a EU v ochraně a podpoře veřejného zdraví (komunitní programy).
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student/ka umí:
- správně používat odbornou terminologii ve vztahu k ochraně veřejného zdraví
- popsat systém orgánů ochrany veřejného zdraví v ČR
- vysvětlit náplň výkonu státního zdravotního dozoru v jednotlivých oborech hygieny
- uvést platnou legislativu vztahující se k oboru
- uvést obsah provozních řádů ambulantních a lůžkových zdravotnických zařízení
- znát systémy zdravotní péče, princip a subjekty veřejného zdravotního pojištění v ČR, - vysvětlit statistické ukazatele používané v rámci veřejného zdravotnictví k hodnocení úrovně zdravotního stavu obyvatelstva
- znát národní zdravotnické programy, strategické dokumenty WHO a ČR v oblasti veřejného zdravotnictví (Zdraví 21, Zdraví 2020, Zdraví 2030a akční plány.)
- vysvětlit význam sběru a analýzy dat v rámci veřejného zdravotnictví ČR a EU
Osnova
 • Obsahové zaměření individuální práce studentů:
 • 1. Hlavní charakteristiky ochrany veřejného zdraví a způsoby jeho využití v oblasti zdravotní a sociální péče
 • 2. Strategie a metody práce vedoucí ke kontrole kvality poskytovaných služeb v zájmu ochrany veřejného zdraví
 • 3. Monitorování a hodnocení zdravotních rizik z hlediska prevence negativního ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva v praxi
 • 4. Provozní řády zdravotnických zařízení
 • 5. Odpovědnost za vlastní zdraví, rizikové faktory, poškozování vlastního zdraví. Syndrom rizikového chování
Literatura
  povinná literatura
 • HAMPLOVÁ, L. Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví pro zdravotnické obory. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-0568-7. info
 • ANON. Ochrana zdraví : ochrana veřejného zdraví : ochrana zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Ostrava: Sagit, 2017. ISBN 978-80-7488-228-9. info
 • ANON. Ochrana zdraví : ochrana veřejného zdraví : velká novela zákona o ochraně veřejného zdraví od 1. 11. 20l7. Ostrava: Sagit, 2017. ISBN 978-80-7488-260-9. info
 • MACHOVÁ, J a KUBÁTOVÁ. Výchova ke zdraví. 2., aktualizované vydání. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5351-5. info
  doporučená literatura
 • ÚZIS. Dostupné z: www http://www.uzis.cz/
 • MZ ČR. Prováděcí vyhlášky pro jednotlivé obory hygienické služby. Dostupné z www.khsstc.cz nebo www.hygpraha.cz
 • ŠULCOVÁ, M. Veřejné zdravotnictví: učební texty pro zdravotnické obory. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2017. ISBN 978-80-7561-076-8. info
 • Vyhláška 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, v platném znění. 2012. info
 • Zdraví 21: Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR. 1. vyd. Praha: inisterstvo zdravotnictví České republiky, 2003. ISBN 80-85047-99-3. info
 • ČESKO. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. In Sbírka zákonů. Praha: Ministerstvo vnitra, 2000. info
Metody hodnocení
Na webovém portálu IS student vypracuje testy – testové otázky za jednotlivými kapitolami. Úspěšnost musí být alespoň 70 % pro jednotlivý test. Testy lze vypracovávat opakovaně. Při opakovaném spuštění se mění otázky a zaznamenává se ve výpise testů další pokus a jeho výsledek. Po úspěšném vypracování jednotlivých testů vypracuje student souhrnný test, který je náhodně vygenerován ze složky, která obsahuje minimálně 300 otázek. Úspěšnost souhrnného testu musí být alespoň 60 %. Vyučující na webovém portále IS v části Testy ve složce Výsledky testů zkontroluje vypracování jednotlivých testů a výsledky testů.
Studenti dále řeší zadané úkoly, např. prezentace nebo seminární práce, které jsou hodnoceny a kontrolovány vyučujícím a jsou také součástí portfolia studenta. Portfolio je předkládáno při SZZK jako doklad o aktivním naplnění samostudia.
Informace učitele
Předmět je koncipován jako teoretický. Vychází z cílů Národního programu zdraví a je součástí komplexu předmětů umožňujících studentům působit a orientovat se ve všech sférách péče o veřejné zdraví. Obsah předmětu vychází ze zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích vyhlášek pro jednotlivé obory hygieny v rámci výkonu státního zdravotního dozoru. Předmět poskytuje stěžejní informace o hygieně jako součásti preventivního lékařství a přináší nejdůležitější informace o vztahu životního a pracovního prostředí k lidskému organismu. Seznamuje s problematikou státního zdravotního dozoru v oblasti komunální hygieny, hygieny výživy a předmětů běžného užívání, hygieny dětí a mladistvých a hygieny práce a nemocí z povolání. Informuje studenty o činnostech epidemiologicky závažných a povinnostech vyplývajících ze zákona pro osoby vykonávající tyto činnosti. V rámci epidemiologie přináší zásadní poznatky o nákazách spojených se zdravotní péčí, jejich evidenci, hlášení a o obsahu provozních řádů zdravotnických zařízení a jejich kontrole v rámci výkonu státního zdravotního dozoru.

Studijní pomůcky:
HAMPLOVÁ, L. Veřejné zdravotnictví. Studijní materiál – e-learningová opora, zpracováno v rámci projektu Inovace studijního programu Ošetřovatelství a specializace ve zdravotnictví, CZ.1.07/2.2.00/28.0004.
STRATEGICKÉ DOKUMENTY EU a WHO a ČR
Zdravotnické portály dle uvážení vyučujícího (např. MZ ČR, NCO NZO, SZÚ, ČAS, MEFANET, EDU SESTRA, B. BRAUN, Hospital TV).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.
 • Statistika zápisu (zima 2019, nejnovější)
 • Permalink: https://is.vszdrav.cz/predmet/vsz/zima2019/ZZVEZ21111