ZZVEZ21111 Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví 1

Vysoká škola zdravotnická
zima 2020
Rozsah
3k+7s. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. (přednášející)
Mgr. Lukáš Martínek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD.
Vysoká škola zdravotnická
Rozvrh
Pá 2. 10. 10:35–12:50 Učebna 4
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle studijního předmětu:
Naučit se používat různé výchovné metody při podpoře zdraví jedince, skupiny a společnosti. Znát determinanty ovlivňující úroveň veřejného zdraví a zdravotní gramotnost. Rizikové faktory životního stylu a jejich dopad na zdraví, prevence. Ukazatele vyjadřující úroveň zdraví populace (nemocnost, úmrtnost, zdravá délka života apod.). Znát cíle národní zdravotní politiky ČR - národní zdravotnické programy a screening vybraných hromadně se vyskytujících nemocí. Seznámit s problematikou státního zdravotního dozoru v oblasti hygieny obecné a komunální, hygieny práce, hygieny výživy a hygieny dětí a mladistvých, drogové závislosti, s jejími riziky, prevencí a léčbou a následnou péčí závislosti. Znát systémy zdravotní péče v ČR a ve světě, systém léčebně preventivní péče v ČR, principy a subjekty veřejného zdravotního pojištění v ČR, jejich práva a povinnosti. Vysvětlit roli WHO a EU v ochraně a podpoře veřejného zdraví (komunitní programy).
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student/ka umí:
- správně používat odbornou terminologii ve vztahu k ochraně veřejného zdraví
- popsat systém orgánů ochrany veřejného zdraví v ČR
- vysvětlit náplň výkonu státního zdravotního dozoru v jednotlivých oborech hygieny
- uvést platnou legislativu vztahující se k oboru
- uvést obsah provozních řádů ambulantních a lůžkových zdravotnických zařízení
- znát systémy zdravotní péče, princip a subjekty veřejného zdravotního pojištění v ČR, - vysvětlit statistické ukazatele používané v rámci veřejného zdravotnictví k hodnocení úrovně zdravotního stavu obyvatelstva
- znát národní zdravotnické programy, strategické dokumenty WHO a ČR v oblasti veřejného zdravotnictví (Zdraví 21, Zdraví 2020, Zdraví 2030a akční plány.)
- vysvětlit význam sběru a analýzy dat v rámci veřejného zdravotnictví ČR a EU
Osnova
  • Obsahové zaměření individuální práce studentů:
  • 1. Hlavní charakteristiky ochrany veřejného zdraví a způsoby jeho využití v oblasti zdravotní a sociální péče
  • 2. Strategie a metody práce vedoucí ke kontrole kvality poskytovaných služeb v zájmu ochrany veřejného zdraví
  • 3. Monitorování a hodnocení zdravotních rizik z hlediska prevence negativního ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva v praxi
  • 4. Provozní řády zdravotnických zařízení
  • 5. Odpovědnost za vlastní zdraví, rizikové faktory, poškozování vlastního zdraví. Syndrom rizikového chování
Literatura
    povinná literatura
  • HAMPLOVÁ, L. Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví pro zdravotnické obory. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-0568-7. info
  • ANON. Ochrana zdraví : ochrana veřejného zdraví : ochrana zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Ostrava: Sagit, 2017. ISBN 978-80-7488-228-9. info
  • ANON. Ochrana zdraví : ochrana veřejného zdraví : velká novela zákona o ochraně veřejného zdraví od 1. 11. 20l7. Ostrava: Sagit, 2017. ISBN 978-80-7488-260-9. info
  • MACHOVÁ, J a KUBÁTOVÁ. Výchova ke zdraví. 2., aktualizované vydání. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5351-5. info
    doporučená literatura
  • ÚZIS. Dostupné z: www http://www.uzis.cz/
  • MZ ČR. Prováděcí vyhlášky pro jednotlivé obory hygienické služby. Dostupné z www.khsstc.cz nebo www.hygpraha.cz
  • ŠULCOVÁ, M. Veřejné zdravotnictví: učební texty pro zdravotnické obory. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2017. ISBN 978-80-7561-076-8. info
  • Vyhláška 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, v platném znění. 2012. info
  • Zdraví 21: Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR. 1. vyd. Praha: inisterstvo zdravotnictví České republiky, 2003. ISBN 80-85047-99-3. info
  • ČESKO. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. In Sbírka zákonů. Praha: Ministerstvo vnitra, 2000. info
Metody hodnocení
Na webovém portálu IS student vypracuje testy – testové otázky za jednotlivými kapitolami. Úspěšnost musí být alespoň 70 % pro jednotlivý test. Testy lze vypracovávat opakovaně. Při opakovaném spuštění se mění otázky a zaznamenává se ve výpise testů další pokus a jeho výsledek. Po úspěšném vypracování jednotlivých testů vypracuje student souhrnný test, který je náhodně vygenerován ze složky, která obsahuje minimálně 300 otázek. Úspěšnost souhrnného testu musí být alespoň 60 %. Vyučující na webovém portále IS v části Testy ve složce Výsledky testů zkontroluje vypracování jednotlivých testů a výsledky testů.
Studenti dále řeší zadané úkoly, např. prezentace nebo seminární práce, které jsou hodnoceny a kontrolovány vyučujícím a jsou také součástí portfolia studenta. Portfolio je předkládáno při SZZK jako doklad o aktivním naplnění samostudia.
Informace učitele
Předmět je koncipován jako teoretický. Vychází z cílů Národního programu zdraví a je součástí komplexu předmětů umožňujících studentům působit a orientovat se ve všech sférách péče o veřejné zdraví. Obsah předmětu vychází ze zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích vyhlášek pro jednotlivé obory hygieny v rámci výkonu státního zdravotního dozoru. Předmět poskytuje stěžejní informace o hygieně jako součásti preventivního lékařství a přináší nejdůležitější informace o vztahu životního a pracovního prostředí k lidskému organismu. Seznamuje s problematikou státního zdravotního dozoru v oblasti komunální hygieny, hygieny výživy a předmětů běžného užívání, hygieny dětí a mladistvých a hygieny práce a nemocí z povolání. Informuje studenty o činnostech epidemiologicky závažných a povinnostech vyplývajících ze zákona pro osoby vykonávající tyto činnosti. V rámci epidemiologie přináší zásadní poznatky o nákazách spojených se zdravotní péčí, jejich evidenci, hlášení a o obsahu provozních řádů zdravotnických zařízení a jejich kontrole v rámci výkonu státního zdravotního dozoru.

Studijní pomůcky:
HAMPLOVÁ, L. Veřejné zdravotnictví. Studijní materiál – e-learningová opora, zpracováno v rámci projektu Inovace studijního programu Ošetřovatelství a specializace ve zdravotnictví, CZ.1.07/2.2.00/28.0004.
STRATEGICKÉ DOKUMENTY EU a WHO a ČR
Zdravotnické portály dle uvážení vyučujícího (např. MZ ČR, NCO NZO, SZÚ, ČAS, MEFANET, EDU SESTRA, B. BRAUN, Hospital TV).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2019, zima 2021, zima 2022, zima 2023.
  • Statistika zápisu (zima 2020, nejnovější)
  • Permalink: https://is.vszdrav.cz/predmet/vsz/zima2020/ZZVEZ21111