Vědění je poklad, ale praxe je klíč k němu. (Thomas Fuller)

Cíle studijního programu

Cílem programu je připravit absolventa k výkonu povolání všeobecné sestry, vysokoškolsky vzdělaného odborníka podílejícího se na rozvoji ošetřovatelství a podporujícího integraci teorie s praxí, který disponuje teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi nutnými pro celoživotní vzdělávání ve své odbornosti a pro další akademické vzdělávání.

Studijní program Všeobecné ošetřovatelství respektuje požadavky Směrnice evropského parlamentu a rady 2005/36/ES, o uznávání odborných kvalifikací a zákona MZ č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) v platném znění a vyhlášky MZ č. 391/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění vyhlášky č. 2/2016 Sb.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení pro akademický rok 2024/2025 - 2. kolo
Termín podání do půlnoci 21. 8. 2024

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu
  prezenční forma studia – písemná zkouška, která je zaměřená na znalosti z oboru biologie člověka a psychologie na středoškolské úrovni ---- kombinovaná forma studia – přijetí uchazečů do 1. ročníku je bez přijímacích zkoušek
 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program
  Kritéria pro přijetí ke studiu: - úplné středoškolské vzdělání doložené maturitním vysvědčením (u cizích státních příslušníků je nutno doložit nostrifikační doložku) - potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a k výkonu povolání - získání nejméně 25 bodů ze 40 možných v písemném testu - od cizích státních příslušníků je požadováno, v rámci přijímacího řízení na všechny akreditované studijní obory, osvědčení o vykonání Certifikované zkoušky z češtiny pro cizince (CCE) – úroveň B2 - podmínkou přijetí ke studiu studijního programu Všeobecné ošetřovatelství v kombinované formě studia je úspěšně ukončené středoškolské studium na SZŠ či VOŠZ v programu Praktická sestra (Zdravotnický asistent) nebo Diplomovaná všeobecná sestra.

Studium

 • Cíle

  Cílem programu je připravit absolventa k výkonu povolání všeobecné sestry, vysokoškolsky vzdělaného odborníka podílejícího se na rozvoji ošetřovatelství a podporujícího integraci teorie s praxí, který disponuje teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi nutnými pro celoživotní vzdělávání ve své odbornosti a pro další akademické vzdělávání.

  Studijní program Všeobecné ošetřovatelství respektuje požadavky Směrnice evropského parlamentu a rady 2005/36/ES, o uznávání odborných kvalifikací a zákona MZ č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) v platném znění a vyhlášky MZ č. 391/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění vyhlášky č. 2/2016 Sb.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • řešit problémy v oboru, vyhledat, utřídit a interpretovat informace relevantní pro jejich řešení
  • se samostatně a odpovědně rozhodovat a na základě rámcového zadání koordinovat činnost týmu dle přidělených zdrojů a nést odpovědnost za jeho výsledky
  • řešit problémy v přesahu jejich etických rozměrů, srozumitelně a přesvědčivě sdělovat odborníkům i laikům informace o povaze odborných ošetřovatelských problémů
  • jednat v rámci svých odborných znalostí, dovedností a způsobilostí v alespoň jednom cizím jazyce a získávat další odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti na základě především praktické zkušenosti z ošetřovatelské praxe
  • používat základní výzkumné postupy oboru v rozsahu potřebném pro řešení praktických problémů v programu Všeobecné ošetřovatelství
 • Uplatnění absolventa

  Absolvent se uplatní jako všeobecná sestra na pracovištích poskytovatelů zdravotní a sociální péče v rámci zajištění všech forem zdravotní péče, tj. ambulantní, jednodenní, lůžkové a péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí pacienta/klienta.

 • Regulovaná povolání
  • Všeobecná sestra
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Standardní doba studia je 3 roky a zahrnuje přímou výuku (kontaktní hodiny), samostudium (nekontaktní hodiny) a praktickou výuku je v rozmezí nejméně 4 600 hodin teoretické výuky a praktického vyučování, z toho nejméně 2 300 hodin a nejvýše 3 000 hodin praktického vyučování.

  Studijní plán obsahuje předměty směřující k získání definovaných kompetencí absolventa.

  Bakalářský studijní program zahrnuje kategorie A, B a C. Kategorie A zahrnuje povinné předměty profilujícího základu a základní teoretické předměty profilujícího základu, kategorie B povinně volitelné předměty a kategorie C volitelné předměty. V modulech jsou obsaženy základní vědy, sociální a další vědy, ošetřovatelství a klinické obory a praktické ošetřovatelství.

 • Praxe

  Povinnou součástí studia programu je odborná praxe provázená supervizí v celkovém rozsahu 2320 hodin. Praxe je realizována skupinově nebo individuálně na základě smlouvy uzavřené mezi školou a zdravotnickým nebo jiným zařízením akreditovaným MZ ČR.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Pokyny pro vypracování bakalářské práce jsou upraveny Směrnicí rektorky čísl. 2/2017 k zadávání, úpravě, odevzdání a zveřejňování bakalářských prací (aktual.).

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolvent bakalářského studijního programu mohou (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v libovolném navazujícím magisterském studiu.

Základní údaje

Zkratka
VS
Typ
bakalářský
Profil
profesní
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

489
počet aktivních studentů
186
počet závěrečných prací

Vysoká škola zdravotnická
Program zajišťuje