PAOPR11111 Odborná praxe 1

Vysoká škola zdravotnická
zima 2022
Rozsah
0/200 za semestr. 7 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Karolina Moravcová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Beáta Švárová (přednášející)
Mgr. Dagmar Votrubová, DiS. (přednášející)
PhDr. Ivana Jahodová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Vlasta Kebrdlová
Vysoká škola zdravotnická - Vysoká škola zdravotnická
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle studijního předmětu:
1. ročník:
Praxe je orientována na oblast podpory zdraví a prevence vzniku onemocnění – ambulantní zdravotní služby. Cílem je seznámit se se strukturou ošetřovatelské péče a služeb, s jednotlivými druhy zařízení v rámci ambulantní péče, a zvláště s organizací ambulantních služeb při péči o ženu a dítě. Naučit se zhodnotit prostředí (materiální a společenské), ve kterém lidé žijí, rizika pro jejich zdraví, seznámit se s druhy onemocnění, která se v daném prostředí vyskytují s potřebou preventivních opatření a metodami zdravotní výchovy individuální i skupinové. Naučit se základním dovednostem v porodní asistenci.

Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student/ka umí:
- aplikovat základní ošetřovatelské dovednosti
- správně používat odbornou terminologii
- zhodnotit individuální zdravotní stav žen z hlediska ošetřovatelské péče
- navrhnout způsoby a techniky k získávání informací a anamnestických údajů
- aplikovat ošetřovatelský proces v praxi v porodní asistenci
- realizovat individuální ošetřovatelskou péči u žen v primární, sekundární i terciární oblasti formou ošetřovatelského procesu v rozsahu činností a kompetencí porodní asistentky
- pracovat s dokumentací pro porodní asistentky na příslušných odděleních.
Osnova
 • PRACOVIŠTĚ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ:

  1. Typy pracovišť:
 • Akreditovaná zařízení ambulantních, jednodenních, lůžkových a domácích zdravotních služeb. Prenatální poradny, gynekologické ambulance, lůžková zařízení s péčí v oblasti gynekologie a porodnictví – standardní ošetřovací jednotky, jednotky intenzívní péče, porodní sály, operační sály; zařízení pro terénní péči porodní asistentky. Vybraná pracoviště v ostatních klinických oborech.

  2. Náležitosti pracoviště:
 • Vybavení pracoviště odpovídá platným legislativním požadavkům, je k dispozici mentor/ka odborné praxe, který/á splňuje kvalifikační a odborné požadavky, používané metody jsou v souladu s platnými předpisy a pedagogickými dokumenty, jsou k dispozici pomůcky potřebné pro provádění odborné praxe, pracoviště má k dispozici prostory pro studenty na převlékání a odpočinek.

  3. Požadavky na mentora/ku praktického vyučování:
 • Splňuje způsobilost k výkonu povolání podle platných právních předpisů, má min. 2 roky praxe v oboru, je odborníkem se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a má vhodnou přípravu pro roli vyučujícího. Doporučená náplň činnosti mentora/ky respektuje přílohu č. 1 Věstníku MZ ČR, částka 3, r. 2009. Počet studentů na jednoho mentora/ku je stanoven podle typu pracoviště (1–3 dle provozu na pracovišti).
Literatura
  povinná literatura
 • JAROŠOVÁ, D., K. MAJKUSOVÁ a R. KOZÁKOVÁ A KOL. Klinické doporučené postupy v ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5426-0. info
 • ŠPIRUDOVÁ, L. oprovázení v ošetřovatelství II: doprovázení sester sestrami, mentorování, adaptační proces, supervize. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5711-7. info
 • JIRKOVSKÝ, Daniel a KOL. Ošetřovatelské postupy a intervence – učebnice pro bakalářské a magisterské studium. Praha: FN v Motole, 2012. ISBN 978-80-87347-13-3. info
 • SIMOČKOVÁ, V. Gynekologicko-pôrodnícke ošetrovateľstvo: učebnica pre fakulty ošetrovateľstva. Martin: Osveta, 2011. ISBN 978-80-8063-362-2. info
 • SLEZÁKOVÁ, L. Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3373-9. info
  doporučená literatura
 • NANDA. Ošetřovatelské diagnózy Definice a klasifikace 2015-2017. 1. české vyd. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5412-3. info
 • HERDMAN, T a S KAMITSURU ED. Ošetřovatelské diagnózy: definice & klasifikace. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5412-3. info
 • VYTEJČKOVÁ, R a KOL. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III: speciální část. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-3421-7. info
 • VÖRÖSOVÁ, G., A. SOLGAJOVÁ a A. ARCHALOUSOVÁ. Standardizovaná terminologie pro ošetřovatelskou diagnózu. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5304-1. info
 • TÓTHOVÁ, VALÉRIE A KOL. Ošetřovatelský proces a jeho realizace. 2. roz. vyd. Triton, 2014. 225 s. ISBN 978-80-7387-785-9. info
 • VYTEJČKOVÁ, R., P. SEDLÁŘOVÁ, V. WIRTHOVÁ, I. OTRADOVCOVÁ a P. PAVLÍKOVÁ. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II. Speciální část. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-3420-0. info
 • MZ, ČR. Metodický návod – hygiena rukou při poskytování zdravotní péče. In Věstník č. 5/2012. 2012. info
 • GURKOVÁ, E. Hodnocení kvality života. Pro klinickou praxi a ošetřovatelský výzkum. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3625-9. info
 • VYTEJČKOVÁ, R., P. SEDLÁŘOVÁ, V. WIRTHOVÁ a J. HOLUBOVÁ. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3419-4. info
 • SOVOVÁ, O. Zdravotnická praxe a právo: praktická příručka. Praha: Leges, 2011. ISBN 978-80-87212-72-1. info
 • KOLEKTIV AUTORŮ. Komunitní ošetřovatelství pro porodní asistentky. 1. vyd. dotisk. Brno: NCO NZO, 2010. ISBN 978-80-7013-500-6. info
 • DUŠOVÁ, B. a J. MAREČKOVÁ. Úvod k péči porodní asistentky o těhotnou ženu při nepravidelném porodu. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta zdravotnických studií, 2009. ISBN 978-80-7368-663-5. info
 • DUŠOVÁ, B. a J. MAREČKOVÁ. Úvod k péči porodní asistentky o ženu s patologickým a rizikovým těhotenstvím. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta zdravotnických studií, 2009. ISBN 978-80-7368-611-6. info
 • UHEREK, P. Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2658-8. info
 • SEDLÁŘOVÁ, P. Základní ošetřovatelská péče v pediatrii. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1613-8. info
Informace učitele
Předmět je koncipován jako praktický. Výuka probíhá ve zdravotnických pracovištích formou blokové výuky. Umožňuje studentům aplikovat v podmínkách klinických zdravotnických pracovišť teoretické vědomosti a praktické dovednosti, které získali studiem teoretických a teoreticko-praktických studijních předmětů v učebnách vysoké školy. Poskytuje prostor pro zdokonalování zručností, dovedností a návyků, komunikačních dovedností, učí studenty samostatnosti, odpovědnosti a práci v týmu. Odborná praxe je orientována na oblast podpory zdraví, prevence vzniku onemocnění a poskytování péče v porodní asistenci v ambulantních i lůžkových zařízeních a v komunitní péči. Studenti se seznámí se strukturou a péče v porodní asistenci a s formami péče v ambulantních, jednodenních, lůžkových a domácích zdravotních službách, zvláště s organizací zdravotních služeb v rámci péče o ženu a dítě. Naučí se základním dovednostem v porodní asistenci. Zaměření odborné praxe je na primární i ambulantní péči v porodní asistenci, péči na porodním sále a v šestinedělí, na péči o těhotné a o ženy s rizikovým těhotenstvím, na péči o novorozence na novorozeneckém oddělení, na ošetřovatelskou péči na gynekologickém oddělení včetně operačních sálů. Výuka probíhá pod vedením akademického pracovníka vysoké školy nebo školitele praktického vyučování – mentora praktického vyučování. Je stanoven přehled povinných výkonů (dovedností) v porodní asistenci a tyto výkony prováděné na odborné praxi jsou zaznamenávány do Záznamníku výkonů a jiných odborných aktivit v porodní asistenci – Logbook. Struktura Logbooku respektuje přílohu č. 3 Věstníku MZ ČR, částka 3.

Studijní pomůcky:
HLINOVSKÁ, J. Ošetřovatelský proces a potřeby člověka. Studijní materiál – e-learningová opora, zpracováno v rámci projektu Inovace studijního programu Ošetřovatelství a specializace ve zdravotnictví, CZ.1.07/2.2.00/28.0004, v informačním studijním systému. Vzorové a cvičné kazuistiky. Studijní materiál – e-learningová opora, zpracováno v rámci projektu Inovace studijního programu Ošetřovatelství a specializace ve zdravotnictví, CZ.1.07/2.2.00/28.0004, v informačním studijním systému.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vszdrav.cz/predmet/vsz/zima2022/PAOPR11111