PAOPR12414 Odborná praxe 4

Vysoká škola zdravotnická
léto 2022
Rozsah
0/440 za semestr. 14 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Karolina Moravcová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zuzana Garneková (cvičící)
PhDr. Ivana Jahodová, Ph.D. (cvičící)
Bc. Táňa Kalinová (cvičící)
Mgr. Vlasta Kebrdlová (cvičící)
PhDr. Jana Kocurová (cvičící)
Mgr. Ilona Križanová (cvičící)
Garance
PhDr. Ivana Jahodová, Ph.D.
Vysoká škola zdravotnická - Vysoká škola zdravotnická
Kontaktní osoba: Mgr. Iva Řehořová
Rozvrh
Po 14. 3. až Ne 24. 4. každý pracovní den 8:00–16:30 mimo
Předpoklady
KREDITY_MIN ( 87 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle studijního předmětu:
2. ročník:
Praxe je orientována na oblast jednodenních, lůžkových a domácích zdravotních služeb. Cílem je seznámit se se strukturou služeb nemocničních lůžkových zařízení, kde je poskytována gynekologicko-porodnická diagnostika, léčba a péče. Seznámit se s organizací práce a ošetřovatelskou péčí o ženy na intenzivních a standardních jednotkách gynekologie, porodnických zařízeních a porodních sálech, odděleních šestinedělí, novorozeneckých odděleních apod. Naučí se hodnotit individuální zdravotní stav a potřeby žen i dětí z hlediska péče porodní asistentky. Naučí se poskytovat péči metodou procesu v porodní asistenci.

Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student/ka umí:
- aplikovat základní ošetřovatelské dovednosti
- správně používat odbornou terminologii
- zhodnotit individuální zdravotní stav žen z hlediska ošetřovatelské péče
- navrhnout způsoby a techniky k získávání informací a anamnestických údajů
- aplikovat ošetřovatelský proces v praxi v porodní asistenci
- realizovat individuální ošetřovatelskou péči u žen v primární, sekundární i terciární oblasti formou ošetřovatelského procesu v rozsahu činností a kompetencí porodní asistentky
- pracovat s dokumentací pro porodní asistentky na příslušných odděleních.
Osnova
 • PRACOVIŠTĚ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ:

  1. Typy pracovišť:
 • Akreditovaná zařízení ambulantních, jednodenních, lůžkových a domácích zdravotních služeb. Prenatální poradny, gynekologické ambulance, lůžková zařízení s péčí v oblasti gynekologie a porodnictví – standardní ošetřovací jednotky, jednotky intenzívní péče, porodní sály, operační sály; zařízení pro terénní péči porodní asistentky. Vybraná pracoviště v ostatních klinických oborech.

  2. Náležitosti pracoviště:
 • Vybavení pracoviště odpovídá platným legislativním požadavkům, je k dispozici mentor/ka odborné praxe, který/á splňuje kvalifikační a odborné požadavky, používané metody jsou v souladu s platnými předpisy a pedagogickými dokumenty, jsou k dispozici pomůcky potřebné pro provádění odborné praxe, pracoviště má k dispozici prostory pro studenty na převlékání a odpočinek.

  3. Požadavky na mentora/ku praktického vyučování:
 • Splňuje způsobilost k výkonu povolání podle platných právních předpisů, má min. 2 roky praxe v oboru, je odborníkem se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a má vhodnou přípravu pro roli vyučujícího. Doporučená náplň činnosti mentora/ky respektuje přílohu č. 1 Věstníku MZ ČR, částka 3, r. 2009. Počet studentů na jednoho mentora/ku je stanoven podle typu pracoviště (1–3 dle provozu na pracovišti).
Literatura
  povinná literatura
 • JAROŠOVÁ, D., K. MAJKUSOVÁ a R. KOZÁKOVÁ A KOL. Klinické doporučené postupy v ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5426-0. info
 • ŠPIRUDOVÁ, L. oprovázení v ošetřovatelství II: doprovázení sester sestrami, mentorování, adaptační proces, supervize. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5711-7. info
 • JIRKOVSKÝ, Daniel a KOL. Ošetřovatelské postupy a intervence – učebnice pro bakalářské a magisterské studium. Praha: FN v Motole, 2012. ISBN 978-80-87347-13-3. info
 • SIMOČKOVÁ, V. Gynekologicko-pôrodnícke ošetrovateľstvo: učebnica pre fakulty ošetrovateľstva. Martin: Osveta, 2011. ISBN 978-80-8063-362-2. info
 • SLEZÁKOVÁ, L. Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3373-9. info
  doporučená literatura
 • NANDA. Ošetřovatelské diagnózy Definice a klasifikace 2015-2017. 1. české vyd. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5412-3. info
 • HERDMAN, T a S KAMITSURU ED. Ošetřovatelské diagnózy: definice & klasifikace. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5412-3. info
 • VYTEJČKOVÁ, R a KOL. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III: speciální část. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-3421-7. info
 • VÖRÖSOVÁ, G., A. SOLGAJOVÁ a A. ARCHALOUSOVÁ. Standardizovaná terminologie pro ošetřovatelskou diagnózu. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5304-1. info
 • TÓTHOVÁ, VALÉRIE A KOL. Ošetřovatelský proces a jeho realizace. 2. roz. vyd. Triton, 2014. 225 s. ISBN 978-80-7387-785-9. info
 • VYTEJČKOVÁ, R., P. SEDLÁŘOVÁ, V. WIRTHOVÁ, I. OTRADOVCOVÁ a P. PAVLÍKOVÁ. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II. Speciální část. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-3420-0. info
 • MZ, ČR. Metodický návod – hygiena rukou při poskytování zdravotní péče. In Věstník č. 5/2012. 2012. info
 • GURKOVÁ, E. Hodnocení kvality života. Pro klinickou praxi a ošetřovatelský výzkum. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3625-9. info
 • VYTEJČKOVÁ, R., P. SEDLÁŘOVÁ, V. WIRTHOVÁ a J. HOLUBOVÁ. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3419-4. info
 • SOVOVÁ, O. Zdravotnická praxe a právo: praktická příručka. Praha: Leges, 2011. ISBN 978-80-87212-72-1. info
 • KOLEKTIV AUTORŮ. Komunitní ošetřovatelství pro porodní asistentky. 1. vyd. dotisk. Brno: NCO NZO, 2010. ISBN 978-80-7013-500-6. info
 • DUŠOVÁ, B. a J. MAREČKOVÁ. Úvod k péči porodní asistentky o těhotnou ženu při nepravidelném porodu. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta zdravotnických studií, 2009. ISBN 978-80-7368-663-5. info
 • DUŠOVÁ, B. a J. MAREČKOVÁ. Úvod k péči porodní asistentky o ženu s patologickým a rizikovým těhotenstvím. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta zdravotnických studií, 2009. ISBN 978-80-7368-611-6. info
 • UHEREK, P. Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2658-8. info
 • SEDLÁŘOVÁ, P. Základní ošetřovatelská péče v pediatrii. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1613-8. info
Informace učitele
Předmět je koncipován jako praktický. Výuka probíhá ve zdravotnických pracovištích formou blokové výuky. Umožňuje studentům aplikovat v podmínkách klinických zdravotnických pracovišť teoretické vědomosti a praktické dovednosti, které získali studiem teoretických a teoreticko-praktických studijních předmětů v učebnách vysoké školy. Poskytuje prostor pro zdokonalování zručností, dovedností a návyků, komunikačních dovedností, učí studenty samostatnosti, odpovědnosti a práci v týmu. Odborná praxe je orientována na oblast podpory zdraví, prevence vzniku onemocnění a poskytování péče v porodní asistenci v ambulantních i lůžkových zařízeních a v komunitní péči. Studenti se seznámí se strukturou a péče v porodní asistenci a s formami péče v ambulantních, jednodenních, lůžkových a domácích zdravotních službách, zvláště s organizací zdravotních služeb v rámci péče o ženu a dítě. Naučí se základním dovednostem v porodní asistenci. Zaměření odborné praxe je na primární i ambulantní péči v porodní asistenci, péči na porodním sále a v šestinedělí, na péči o těhotné a o ženy s rizikovým těhotenstvím, na péči o novorozence na novorozeneckém oddělení, na ošetřovatelskou péči na gynekologickém oddělení včetně operačních sálů. Výuka probíhá pod vedením akademického pracovníka vysoké školy nebo školitele praktického vyučování – mentora praktického vyučování. Je stanoven přehled povinných výkonů (dovedností) v porodní asistenci a tyto výkony prováděné na odborné praxi jsou zaznamenávány do Záznamníku výkonů a jiných odborných aktivit v porodní asistenci – Logbook. Struktura Logbooku respektuje přílohu č. 3 Věstníku MZ ČR, částka 3.

Studijní pomůcky:
HLINOVSKÁ, J. Ošetřovatelský proces a potřeby člověka. Studijní materiál – e-learningová opora, zpracováno v rámci projektu Inovace studijního programu Ošetřovatelství a specializace ve zdravotnictví, CZ.1.07/2.2.00/28.0004, v informačním studijním systému . Vzorové a cvičné kazuistiky. Studijní materiál – e-learningová opora, zpracováno v rámci projektu Inovace studijního programu Ošetřovatelství a specializace ve zdravotnictví, CZ.1.07/2.2.00/28.0004, v informačním studijním systému .
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vszdrav.cz/predmet/vsz/leto2022/PAOPR12414