PAVYP1242 Výzkum v porodní asistenci

Vysoká škola zdravotnická
léto 2022
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. (přednášející)
doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Eva Marková, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD.
Vysoká škola zdravotnická - Vysoká škola zdravotnická
Kontaktní osoba: Mgr. Iva Řehořová
Rozvrh
Čt 10. 3. 10:30–14:35 Učebna 13, Pá 11. 3. 8:50–12:55 Učebna 7
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PAVYP1242/cv: Čt 5. 5. 10:30–14:35 Učebna 13, Pá 6. 5. 8:50–12:55 Učebna 13, Y. Vrublová
Předpoklady
KREDITY_MIN ( 87 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle studijního předmětu:
seznámit s metodami kvalitativního výzkumu a s vhodnými výzkumnými technikami. Poukázat na důležitost a použitelnost metod a technik ve vztahu k určitým výzkumným problémům v oblasti ošetřovatelství. Vytvořit projekt kvalitativního výzkumu a provést všechny fáze průběhu kvalitativního výzkumu, zejména provést sběr dat, proces analýzy a interpretace kvalitativních dat, včetně možností publikace výsledků.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student/ka umí:
- používat odbornou terminologii
- definovat úlohu ošetřovatelského výzkumu v porodní asistenci
- formulovat cíle a hypotézy
- popsat výzkumný proces
- definovat výzkumné metody
- zpracovat výzkumnou zprávu.
Osnova
 • Obsahové zaměření přednášek:
 • 1. Porodní asistence a úloha výzkumu ve zdravotnictví. Výzkum základní (badatelský), klinický (ošetřovatelský).
 • 2. Priority výzkumu pro 21. století.
 • 3. Výzkumný proces, charakteristika výzkumu, průzkumu. Podíl porodní asistentky na výzkumné činnosti. Metody používané ve výzkumné činnosti.
 • 4. Psaní výzkumné zprávy. Metodika měřění, záznamů, zpracování a vyhodnocení. Diagnostické metody v ošetřovatelském procesu, stanovení a ověřování hypotézy.
 • 5. Aplikace výzkumu v klinické praxi.
 • 6. Účast porodní asistentky ve výzkumném týmu. Přímý výzkum, nepřímý výzkum. Porodní asistentka sama je objektem výzkumu, porodní asistentka ověřuje prototipy nových technických prostředků. Obsahové zaměření cvičení:
 • 1. Vymezování výzkumných problémů – modelové situace.
 • 2. Formulace hypotéz – modelové situace.
 • 3. Formulace cílů – modelové situace.
 • 4. Navržení výzkumného plánu – modelové situace.
 • 5. Navržení výzkumné metody – modelové situace.
 • 6. Statistické výpočty – postup.
 • 7. Analýza získaných dat a proměnných veličin.
 • 8. Sestavení výzkumné zprávy.
 • 9. Interpretace výsledků výzkumu.
 • 10. Diskuze a doporučení.
Literatura
  povinná literatura
 • GURKOVÁ, E. a R. ZELENÍKOVÁ. Klinické prostředí v přípravě sester: organízace, strategie, hodnocení. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0583-0. info
 • HENDL, J. a J. REMR. Metody výzkumu a evaluace. Praha: Portál, 2017. ISBN 978-80-262-1192-1. info
 • EGER, L. a D. EGEROVÁ. Základy metodologie výzkumu. Plzeň: Západočeská univerzita, 2017. ISBN 978-80-261-0735-4. info
  doporučená literatura
 • CHRÁSKA, M. Metody pedagogického výzkumu: Základy kvantitativního výzkumu. 2. aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5326-3. info
 • GURKOVÁ, E. Hodnocení kvality života. Pro klinickou praxi a ošetřovatelský výzkum. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3625-9. info
 • VONDRÁČEK, L., V. WIRTHOVÁ a J. PAVLICOVÁ. Základy praktické terminologie pro sestry. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3697-6. info
 • ŽIAKOVÁ, K. Ošetrovatelstvo - teória a vedecký výskum. 2. vyd. Martin: Osveta, 2009. ISBN 978-80-8063-304-2. info
 • KUTNOHORSKÁ, J. Výzkum v ošetřovatelství. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2713-4. info
 • BÁRTOVÁ, S., P. SADÍLEK a V. TÓTHOVÁ. Výzkum a ošetřovatelství. Brno: NCONZO, 2008. ISBN 978-80-7013-467-2. info
Informace učitele
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický a předpokládá aplikaci znalosti a dovednosti získaných v ostatních ošetřovatelských a humanitních předmětech. Předpokládá určitou úroveň schopností kreativity. Naučí studenty základům kritického vědeckého myšlení, pochopení potřeby a významu vědeckého přístupu v ošetřovatelské praxi. Naučí je základním krokům výzkumného procesu, výběru vhodných metod, zpracovaní a vyhodnocovaní výsledků.

Studijní pomůcky:
TOŠNAROVÁ, H. Výzkum v ošetřovatelství. Studijní materiál – e-learningová opora, zpracováno v rámci projektu Inovace studijního programu Ošetřovatelství a specializace ve zdravotnictví, CZ.1.07/2.2.00/28.0004, v informačním studijním systému .
NĚMCOVÁ, J. et al. Příklady praktických aplikací témat z předmětů Výzkum ošetřovatelství a v porodní asistenci a Seminář k bakalářské práci. Studijní materiál – e-learningová opora, zpracováno v rámci projektu Inovace studijního programu Ošetřovatelství a specializace ve zdravotnictví, CZ.1.07/2.2.00/28.0004, v informačním studijním systému.
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vszdrav.cz/predmet/vsz/leto2022/PAVYP1242