VSOPR23626 Odborná praxe 6

Vysoká škola zdravotnická
léto 2023
Rozsah
320c za semestr. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Zuzana Garneková (cvičící)
PhDr. Jana Hlinovská, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Jana Kocurová (cvičící)
PhDr. Renata Procházková (cvičící)
Mgr. Lucie Škorpíková (cvičící)
Mgr. Hana Tošnarová, Ph.D., RN (cvičící)
PhDr. Ondřej Ulrych, RS (cvičící)
Mgr. Marie Vlachová (cvičící)
Garance
Mgr. Eva Marková, Ph.D.
Vysoká škola zdravotnická - Vysoká škola zdravotnická
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Škorpíková
Předpoklady
KREDITY_MIN ( 144 )
Organizace praktického vyučování vytváří podmínky pro:
- rozvoj psychomotorických a technických zručností studentů v rámci ošetřovatelské péče,
- nácvik ošetřovatelských výkonů a rozvoj kompetencí studentů v oblasti informačních,
- zdravotnických systémů,
- implementaci praxe založené na důkazech v podmínkách klinické praxe,
- rozvoj kritického myšlení a klinické rozvahy v ošetřovatelské praxi,
- interpersonální komunikaci studentů s pacienty a členy interdisciplinárního zdravotnického týmu,
- zvýšení vědomostí a formulování hodnot studentů potřebných pro zabezpečení péče,
- zaměřené na pacienta a kulturně etnicky rozdílným skupinám pacientů,
- přijetí odpovědnosti studentů a své chování a svá rozhodnutí,
- rozvoj kompetencí studentů souvisejících s poskytováním kvalitní a bezpečné péče,
- prokázání organizačních schopností a profesního chování studentů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
1. ročník:
Praxe vychází z koncepčního modelu hlavních determinant zdraví SZO, je orientována jednak na oblast podpory zdraví a prevence vzniku onemocnění a jednak na nácvik a osvojení ošetřovatelských, diagnostických a terapeutických činností v ambulantní a lůžkové péči.
Studenti se:
- seznámí se strukturou služeb v rámci ambulantní péče (primární ambulantní péče, specializovaná ambulantní péče, stacionární péče), s jednotlivými formami ošetřovatelské péče a pomoci, včetně druhů zařízení v rámci tohoto typu péče
- naučí zhodnotit prostředí (materiální a společenské) ve kterém lidé žijí, rizika pro jejich zdraví, seznámí se s druhy onemocnění, která se v daném prostředí vyskytují, s potřebou preventivních opatření a naučí se využívat metody zdravotní výchovy individuální i skupinové
- naučí základním ošetřovatelským dovednostem na základních odděleních v rámci lůžkových služeb. Praxe je orientována na oblast lůžkových služeb
- seznámí se strukturou nemocničních služeb a jejich odbornými odděleními
- naučí se zhodnotit prostředí (materiální a personální), které odpovídá potřebám jedince, zdokonalí se v hodnocení individuálního zdravotního stavu a potřeb pacientů z hlediska ošetřovatelské péče.

2. ročník:
Praxe je orientována na oblast ambulantních a lůžkových služeb. Studenti se seznámí s formou jednodenní a lůžkové péče a jejich odbornými odděleními; dále se seznámí se službami a zařízeními, kde je poskytována následná lůžková péče a dlouhodobá lůžková péče.
Prohlubují si:
- schopnost zhodnotit prostředí (materiální a personální), které odpovídá potřebám jedince,
- zdokonalí se v hodnocení individuálního zdravotního stavu a potřeb klientů/pacientů z hlediska ošetřovatelské péče poskytované metodou ošetřovatelského procesu.

3. ročník:
Praxe je orientována na oblast ambulantních, lůžkových a domácích služeb. Studenti se naučí poskytovat péči ve vlastním sociálním prostředí pacienta. Dále pak vykonávají činnosti ošetřovatelské péče dle svých kompetencí na standardních a speciálních ošetřovacích jednotkách.
Prohloubí si:
- znalosti a praktické dovednosti při poskytování individuální ošetřovatelské péče pacientům/klientům v zařízeních následné a dlouhodobé lůžkové péče.
Osnova
 • Odborná praxe v preventivních zařízeních
 • Odborná praxe v primární a komunitní péči
 • Odborná praxe v péči o seniory
 • Odborná praxe na odděleních následné péče a ve stacionářích a domovech pro osoby se zdravotním postižením
 • Odborná praxe na odděleních interního typu
 • Odborná praxe na odděleních chirurgického typu
 • Odborná praxe na odděleních pediatrických
 • Odborná praxe na neurologickém oddělení
 • Odborná praxe na paliativním a onkologickém oddělení
 • Odborná praxe na psychiatrickém oddělení
 • Odborná praxe na gynekologicko-porodnickém oddělení
 • Odborná praxe na odděleních typu JIP a na ARO
 • Odborná praxe ve vybraných medicínských oborech (dermatologické, ORL, oftalmologickém a stomatologickém oddělení)
Literatura
  povinná literatura
 • JAROŠOVÁ, D., K. MAJKUSOVÁ a R. KOZÁKOVÁ A KOL. Klinické doporučené postupy v ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5426-0. info
 • ŠPIRUDOVÁ, L. oprovázení v ošetřovatelství II: doprovázení sester sestrami, mentorování, adaptační proces, supervize. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5711-7. info
 • JIRKOVSKÝ, Daniel a KOL. Ošetřovatelské postupy a intervence – učebnice pro bakalářské a magisterské studium. Praha: FN v Motole, 2012. ISBN 978-80-87347-13-3. info
  doporučená literatura
 • HERDMAN, T a S KAMITSURU ED. Ošetřovatelské diagnózy: definice & klasifikace. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5412-3. info
 • VYTEJČKOVÁ, R a KOL. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III: speciální část. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-3421-7. info
 • VÖRÖSOVÁ, G., A. SOLGAJOVÁ a A. ARCHALOUSOVÁ. Standardizovaná terminologie pro ošetřovatelskou diagnózu. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5304-1. info
 • TÓTHOVÁ, VALÉRIE A KOL. Ošetřovatelský proces a jeho realizace. 2. roz. vyd. Triton, 2014. 225 s. ISBN 978-80-7387-785-9. info
 • VYTEJČKOVÁ, R., P. SEDLÁŘOVÁ, V. WIRTHOVÁ, I. OTRADOVCOVÁ a P. PAVLÍKOVÁ. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II. Speciální část. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-3420-0. info
 • GURKOVÁ, E. Hodnocení kvality života. Pro klinickou praxi a ošetřovatelský výzkum. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3625-9. info
 • VYTEJČKOVÁ, R., P. SEDLÁŘOVÁ, V. WIRTHOVÁ a J. HOLUBOVÁ. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3419-4. info
 • SOVOVÁ, O. Zdravotnická praxe a právo: praktická příručka. Praha: Leges, 2011. ISBN 978-80-87212-72-1. info
 • KOLEKTIV AUTORŮ. Komunitní ošetřovatelství pro porodní asistentky. 1. vyd. dotisk. Brno: NCO NZO, 2010. ISBN 978-80-7013-500-6. info
 • UHEREK, P. Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2658-8. info
 • SEDLÁŘOVÁ, P. Základní ošetřovatelská péče v pediatrii. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1613-8. info
Metody hodnocení
Kritéria hodnocení studentů při praktickém vyučování:
1. realizace ošetřovatelského procesu
- shromažďování údajů o klientovi/pacientovi
- analýza údajů a stanovení ošetřovatelské diagnózy
- stanovení cílů a plánů ošetřovatelské péče
- odborná úroveň realizovaných ošetřovatelských postupů
- hodnocení účinnosti ošetřovatelské péče
2. přístup k nemocným, ochota a taktnost v jednání, respektování práv pacientů
3. Úroveň komunikace a spolupráce se zdravotnickými pracovníky
4. Organizační schopnosti
5. Vztah k práci
6. Vlastní aktivita
7. Vedení dokumentace a vypracování uložených úkolů
8. dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dodržování hygien. režimu,
9. osobní úprava,
10. dodržování pracovní doby

Podmínky k udělení zápočtu:
Hodnocení je prováděno sebereflexi, diskusí, zpětnou vazbou při evaluaci odborné praxe.
Student(ka) na konci každého semestru předkládá k zápočtu:
- přehled splněných výkonů (logbook),
- potvrzení o splnění počtu hodin praxe včetně hodnocení z pracovišť,
- zpráva studenta o průběhu praxe (zhodnocení splněných cílů),
- úkoly dle zadání v jednotlivých ročnících a požadavků Katedry ošetřovatelství.
Informace učitele
Předmět je koncipován jako praktický, zahrnující odbornou praxi a klinickou praxi. Odborná praxe je koncipováno jako ta část výuky studijního programu, při níž se získávají v přímém a nepřímém kontaktu se zdravými a nemocnými jedinci dovednosti potřebné pro plánování, poskytování a vyhodnocování ošetřovatelské péče na základě získaných vědomostí a dovedností. Realizuje se jako praktická a klinická výuka. Probíhá na pracovištích škol nebo školských zařízeních určených pro praktické vyučování (např. školní laboratoř, odborné učebny, centra praktických dovedností) a na pracovištích poskytovatelů zdravotní péče, sociálních zařízeních a ve vlastním sociálním prostředí jedinců v rámci jiných předmětů.

Klinická výuka probíhá na doporučených pracovištích formou blokové výuky, kdy jeden blok trvá vždy minimálně 1 týden. Umožňuje studentům aplikovat v podmínkách pracovišť poskytovatelů zdravotní péče a sociálních zařízeních teoretické vědomosti a praktické dovednosti, které získali studiem teoreticko-praktických disciplín v učebnách a laboratořích školy. Poskytuje prostor pro zdokonalování dovedností a pracovních návyků, vede studenty k samostatnosti, odpovědnosti a k práci v týmu.

Studijní pomůcky:
HLINOVSKÁ, J. Ošetřovatelský proces a potřeby člověka. Studijní materiál – e-learningová opora, zpracováno v rámci projektu Inovace studijního programu Ošetřovatelství a specializace ve zdravotnictví, CZ.1.07/2.2.00/28.0004, v informačním studijním systému.
Vzorové a cvičné kazuistiky. Studijní materiál – e-learningová opora, zpracováno v rámci projektu Inovace studijního programu Ošetřovatelství a specializace ve zdravotnictví, CZ.1.07/2.2.00/28.0004, v informačním studijním systému SharePoint. Zdravotnické portály dle uvážení vyučujícího (např. MZ ČR, NCO NZO, SZÚ, ČAS, MEFANET, EDU SESTRA, B. BRAUN, Hospital TV).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vszdrav.cz/predmet/vsz/leto2023/VSOPR23626