ZZOPR23626 Odborná praxe 6

Vysoká škola zdravotnická
léto 2024
Rozsah
360c za semestr. 11 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Veronika Kupková, DiS. (cvičící)
PhDr. Karolina Moravcová, PhD (cvičící)
Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. (cvičící)
Pavlína Radová (cvičící)
Garance
Ing. Veronika Kupková, DiS.
Vysoká škola zdravotnická
Kontaktní osoba: Mgr. Iva Řehořová
Předpoklady
KREDITY_MIN ( 137 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle studijního předmětu:
Cílem je rozvinout profesionální vlastnosti a schopnosti pro výkon povolání zdravotnického záchranáře, prohloubit a upevnit odborné vědomosti, dovednosti, návyky a pracovní stereotypy se schopností využívat je i samostatně v rámci kompetencí zdravotnického záchranáře. Dále zvládat kvalifikované komunikace s nemocnými, jejich rodinami a ostatními osobami včetně dětí, geriatrických, handicapovaných, agresivních aj. pacientů ve všech situacích, a to i v náročných podmínkách či naléhavých situacích, získat schopnosti samostatně se rozhodovat v rámci svých kompetencí a nést za tato rozhodnutí zodpovědnost, a to jak po stránce odborné, tak medicínsko-právní. Upevnit znalosti, dovednosti a profesionální návyky v používání veškerého vybavení, jež je součástí při ošetřovatelských činnostech zejména při poskytování neodkladné péče v nemocniční a přednemocniční složce. Naučit se prakticky aplikovat na pracovištích v oblasti neodkladné péče včetně urgentního příjmu teoretické i praktické poznatky fixovat znalosti přepisů BZOP a hygienického režimu na všech pracovištích neodkladné péče.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student/ka umí:
- správně používat odbornou terminologii
- zhodnotit individuální zdravotní stav z hlediska zdravotnického záchranáře
- používat techniky k získávání informací a anamnestických údajů
- realizovat individuální specifickou péči v rozsahu činností a kompetencí zdravotnického záchranáře
- orientovat se a pracovat s dokumentací na příslušných odděleních
- samostatně se rozhodovat a nést zodpovědnost, jak po stránce odborné, tak medicínsko-právní
- profesionálně zvládat komunikaci s pacienty ve všech situacích
- aplikovat získané znalosti při poskytování neodkladné péče v přednemocniční a nemocniční složce
- pracovat s přístrojovou technikou
- pečovat o materiální a technické vybavení
- aplikovat předpisy BZOP a hygienického režimu
- aplikovat etický přístup ve všech situacích
- respektovat práva pacientů
- aplikovat kompetence dané vyhláškou č. 55/2011, Sb. (§ 17)
Osnova
 • Obsahové zaměření odborné praxe:
 • 1. Ošetřování nemocných – přímá péče o nemocného. Potřeby nemocných
 • 2. Komunikace v ošetřovatelství
 • 3. Ošetřovatelská diagnostika
 • 4. Zdravotnická dokumentace
 • 5. Kvalita ošetřovatelské péče, ošetřovatelské standardy, audit
 • 6. Etika v ošetřovatelství
 • 7. Sledování subjektivních a objektivních příznaků. Sledování a měření fyziologických funkcí
 • 8. Dezinfekce a sterilizace
 • 9. Podávání léků. Injekce. Infuze, krevní deriváty
 • 10. Odběr biologického materiálu
 • 11. Punkční a bioptická vyšetření. Endoskopie
 • 12. Obvazový materiál a obvazová technika, ošetřování ran
 • 13. Očistné klysma. Cévkování
 • 14. Žaludeční výplach
 • 15. Příprava k operaci
 • 16. Péče o pacienta s poruchou vědomí
 • 17. Péče o zemřelého (dokumentace)
 • 18. Výkony kardiopulmocerebrální resuscitace
 • 19. Zajištění DC, asistence při intubaci
 • 20. Oxygenoterapie. Umělá plicní ventilace
 • 21. Enterální výživa
 • 22. Monitorace pacienta. Registrace EKG záznamu. Monitorace stavu vědomí
 • 23. Obsluha lineárních dávkovačů, infuzních pump
 • 24. Odběr krve z artérie radialis, z ušního lalůčku k analýze krevních plynů
 • 25. Měření CVP manometrem, metodou spojených nádob
 • 26. Zavedení periferního žilního katetru, znalost komplikací, převazy
 • 27. Asistence při výkonu aplikace centrální kanyly, asistence při převazu CŽK
 • 28. Spontánní porod, ošetření novorozence
 • 29. Asistence při hrudní drenáži
 • 30. Poskytování první pomoci, okamžité i neodkladné péče – viz cílové vědomosti
Literatura
  povinná literatura
 • JAROŠOVÁ, D., K. MAJKUSOVÁ a R. KOZÁKOVÁ A KOL. Klinické doporučené postupy v ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5426-0. info
  doporučená literatura
 • HERDMAN, T a S KAMITSURU ED. Ošetřovatelské diagnózy: definice & klasifikace. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5412-3. info
 • ŠPIRUDOVÁ, L. Doprovázení v ošetřovatelství I: pomáhající profese, doprovázení a systém podpor pro pacienty. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5710-0. info
 • VYTEJČKOVÁ, R a KOL. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III: speciální část. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-3421-7. info
 • VÖRÖSOVÁ, G., A. SOLGAJOVÁ a A. ARCHALOUSOVÁ. Standardizovaná terminologie pro ošetřovatelskou diagnózu. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5304-1. info
 • TÓTHOVÁ, VALÉRIE A KOL. Ošetřovatelský proces a jeho realizace. 2. roz. vyd. Triton, 2014, 225 s. ISBN 978-80-7387-785-9. info
 • VYTEJČKOVÁ, R., P. SEDLÁŘOVÁ, V. WIRTHOVÁ, I. OTRADOVCOVÁ a P. PAVLÍKOVÁ. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II. Speciální část. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-3420-0. info
 • MZ, ČR. Metodický návod – hygiena rukou při poskytování zdravotní péče. In Věstník č. 5/2012. 2012. info
 • JIRKOVSKÝ, Daniel a KOL. Ošetřovatelské postupy a intervence – učebnice pro bakalářské a magisterské studium. Praha: FN v Motole, 2012. ISBN 978-80-87347-13-3. info
 • GURKOVÁ, E. Hodnocení kvality života. Pro klinickou praxi a ošetřovatelský výzkum. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3625-9. info
 • VYTEJČKOVÁ, R., P. SEDLÁŘOVÁ, V. WIRTHOVÁ a J. HOLUBOVÁ. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3419-4. info
 • SEDLÁŘOVÁ, P. Základní ošetřovatelská péče v pediatrii. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1613-8. info
Výukové metody
Pracoviště:
1. ročník
- Ambulantní úseky – interna, chirurgie, dětské, praktické lékařství, domácí péče
- Standardní lůžková oddělení – interna, chirurgie, dětské, LDN, geriatrie a další
- JIP – interna, chirurgie, dětské, gynekologické

2. ročník
- Jednotky intenzivní péče – interní (koronární, metabolická, neurologická, respirační – výběr dle možností), chirurgická (pooperační, popř. OCHRIP), traumatologie, dětské
- ARO – úsek anesteziologie, lůžková část, urgentní příjem, Emergency, JIP
- Gynekologicko-porodnická odd.
- Zdravotnická záchranná služba – jednotlivé výjezdové složky, operační středisko (ZZS, RLP, RZP, Rande – vous systém)

3. ročník
- ARO – popáleninové centrum, detoxikační pracoviště, Psychiatrie
- Zdravotnická záchranná služba – jednotlivé výjezdové složky, operační středisko (ZZS, RLP, RZP)
Metody hodnocení
Docházka 100 %
Plnění úkolů dle Log booku
Zkouška

PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO HODNOCENÍ ODBORNÉ PRAXE A UDĚLENÍ ZÁPOČTŮ A ZKOUŠKY
Hodnocení bude provádět student na konci každého dne sebereflexí a na základě zpětné vazby od mentora. Praktické dovednosti se průběžně hodnotí – je nezbytná sebekritika a odpovědnost k určení, zda výkon student zvládl nebo cítí nejistotu. Mentor aktivně pomáhá k dosažení cíle. Hodnocení mentorem je slovní a písemné. Na konci praktického období je hodnocení prováděno diskuzí s mentorem a vyučujícími ve studijní skupině. Kromě zvládání intervencí a dalších kritérií se hodnotí projevovaný zájem, zručnost, kritické myšlení, flexibilita, spolupráce a schopnost začlenit se do týmu, dodržování BOZP, komunikace v týmu, s pacienty, osobní úprava, dochvilnost, spolehlivost, odpovědnost, samostatnost a iniciativa.

Kritéria hodnocení studentů při odborné praxi:
- realizace intervencí
- shromažďování údajů o klientovi/pacientovi
- analýza údajů a diagnózy
- stanovení cílů a plánů
- odborná úroveň realizovaných intervencí a postupů
- hodnocení účinnosti
- přístup k nemocným, ochota a taktnost v jednání, respektování práv pacientů
- úroveň komunikace a spolupráce se zdravotnickými pracovníky
- organizační schopnosti
- vztah k práci
- vlastní aktivita
- vedení dokumentace a vypracování uložených úkolů
- dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dodržování hygien. režimu
- osobní úprava
- dodržování pracovní doby

Podmínky k udělení zápočtu:
- Hodnocení je prováděno sebereflexí, diskuzí, zpětnou vazbou při evaluaci odborné praxe
Student (ka) na konci každého semestru předkládá k zápočtu:
- přehled splněných výkonů (logbook)
- potvrzení o splnění počtu hodin praxe včetně hodnocení z pracovišť
- zpráva studenta o průběhu praxe (zhodnocení splněných cílů)
- úkoly dle zadání v jednotlivých ročnících a požadavků Katedry specializace ve zdravotnictví

Zkouška probíhá formou přímé či nepřímé péče o pacienty dle stanovených kritérií, v souladu s platnou legislativou a podle zásad výuky předmětu odborná praxe na zdravotnických pracovištích pod přímým vedením examinátora.
Student předkládá ke zkoušce:
- kompletní splnění odborné praxe a ošetřovatelských výkonů za 1., 2. a 3. ročník (logbook)
- hodnocení a závěrečné zprávy o průběhu praxe za 1., 2. a 3. ročník

Okruhy otázek ke zkoušce jsou dostupné na internetových stránkách školy.
Informace učitele
Odborná praxe je nezbytným předpokladem pro výkon povolání zdravotnického záchranáře. Odborná praxe je koncipována jako praktický předmět. Výkony prováděné na odborné praxi jsou zaznamenány do logbooku, který připravuje vysoká škola. Zdravotnická pracoviště pro výuku splňují legislativní požadavky, jejichž platnost a dodržování jsou smluvně zajištěny. Praxe je orientována jednak na realizaci diagnostických a terapeutických výkonů a činností a také na oblast podpory zdraví. Studenti aplikují hodnocení individuálního zdravotního stavu. Výběr pracoviště je ovlivněn odučenou látkou.

Studijní pomůcky:
HLINOVSKÁ, J. Ošetřovatelský proces a potřeby člověka. Studijní materiál – e-learningová opora, zpracováno v rámci projektu Inovace studijního programu Ošetřovatelství a specializace ve zdravotnictví, CZ.1.07/2.2.00/28.0004, v IS.
Vzorové a cvičné kazuistiky. Studijní materiál – e-learningová opora, zpracováno v rámci projektu Inovace studijního programu Ošetřovatelství a specializace ve zdravotnictví, CZ.1.07/2.2.00/28.0004, v IS.
Log book pro studenty programu Zdravotnické záchranářství
Zdravotnické portály dle uvážení vyučujícího (např. MZ ČR, NCO NZO, SZÚ, ČAS, MEFANET, EDU SESTRA, B. BRAUN, Hospital TV).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vszdrav.cz/predmet/vsz/leto2024/ZZOPR23626