ZZOVP2112 Obecná a vývojová psychologie

Vysoká škola zdravotnická
zima 2023
Rozsah
11k+22s. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Eva Kočovská, PhD (přednášející)
Garance
Vysoká škola zdravotnická
Rozvrh
Pá 6. 10. 13:50–17:05 Učebna 13, So 21. 10. 13:00–16:15 Učebna 11, Pá 24. 11. 12:10–14:35 Učebna 13
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle studijního předmětu:
Proniknout do problematiky probabilistické vědy jakou psychologie je, zároveň poukázat na vědeckou povahu psychologie. Seznámit s povahou psychologického myšlení, prezentovat psychologické poznatky využitelné v praxi zdravotníka. Seznámit s podstatou zákonitostí a činitelů psychického vývoje člověka od narození až po stáří a charakterizovat psychický vývoj jednotlivých věkových období.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student/ka umí:
- používat odbornou terminologii obecné a vývojové psychologie
- vysvětlit základní pojmy, teorie a přístupy obecné a vývojové psychologie
- definovat psychické procesy, vysvětlit biologickou a sociální podmíněnost lidské psychiky obecné a vývojové psychologie
- charakterizovat zákonitosti jednotlivých vývojových období v oblasti obecné a vývojové psychologie
- uplatňovat opatření v rámci psychohygieny
Osnova
 • Obsahové zaměření individuální práce studentů:
 • 1. Úvod do studia psychologie. Předmět, cíl a význam studia psychologie pro práci zdravotnického pracovníka. Metody nejčastěji používané v psychologii
 • 2. Užití psychologické terminologie v praxi. Psychické procesy (čití, vnímání, paměť, představivost, myšlení, řeč, pozornost). Aktivační psychické procesy (city, motivy, potřeby, volní jednání, frustrace, deprivace, hodnotová orientace)
 • 3. Základy psychologie osobnosti. Determinanty vývoje osobnosti (biologické, sociální). Struktura osobnosti (vrozené a získané vlastnosti osobnosti). Osobnost zdravotnického pracovníka (základní předpoklady úspěšné činnosti)
 • 4. Základy vývojové psychologie. Stručný přehled vývojových fází se zaměřením na kritické fáze životního cyklu. Prenatální, novorozenecké a kojenecké období, období batolete, období předškolního věku, období školního věku, pubertální období, adolescence, období dospělosti, období stáří a jeho společenská problematika
 • 5. Psychologie nemocného. Autoplastický obraz nemoci. Strach a úzkost.
 • 6. Psychologie zdravotnického pracovníka. Vztah mezi lékařem a nemocným. Vztah mezi nemocným a zdravotnického pracovníka. Vzájemné vztahy mezi zdravotnickými pracovníky. Psychologická problematika umírání a smrti
 • 7. Zdravotnické a domácí prostředí. Prostředí v roli léčebného činitele. Vztahy mezi nemocnými. Hospitalismus. Návštěvy, příbuzní a jejich psychologický efekt pro nemocného
 • 8. Problematika konkrétních chorob z psychologického hlediska. Psychosomatické a somatopsychické vztahy, jejich odraz v ošetřovatelství
 • 9. Psychologická příprava na pracovní a sociální zařazení nemocného
Literatura
  povinná literatura
 • BAŠTECKÁ, B a MACH. Klinická psychologie. Praha: Portál,, 2015. ISBN 978-80-262-0617-0. info
 • THOROVÁ, K. Vývojová psychologie: proměny lidské psychiky od početí po smrt. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0714-6. info
 • VÁGNEROVÁ, M. Současná psychopatologie pro pomáhající profese. Praha:: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0696-5. info
  doporučená literatura
 • MELLANOVÁ, A. Psychosociální problematika v ošetřovatelské profesi. 1. vydání. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-247-5589-2. info
 • HUNT, M. Dějiny psychologie. 4. vyd. Praha:: Portál, 2015. ISBN 978-80-7367-814-2. info
 • KUČERA, D. Moderní psychologie: hlavní obory a témata současné psychologické vědy. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4621-0. info
 • ATKINSON, R L. Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. 3. vyd. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0083-3. info
 • CAKIRPALOGLU, P. Úvod do psychologie osobnosti. Praha: Grada,, 2012. ISBN 978-80-247-4033-1. info
 • VENGLÁŘOVÁ, M. Sestry v nouzi. Syndrom vyhoření, mobbing, bossing. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3174-2. info
 • ZACHAROVÁ, E a J ŠIMÍČKOVÁ-ČÍŽKOVÁ. Základy psychologie pro zdravotnické pracovníky. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-4062-1. info
 • KŘIVOHLAVÝ, J a PEČENKOVÁ. Duševní hygiena zdravotní sestry. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0784-5. info
Metody hodnocení
Na webovém portálu IS student vypracuje testy – testové otázky za jednotlivými kapitolami. Úspěšnost musí být alespoň 70 % pro jednotlivý test. Testy lze vypracovávat opakovaně. Při opakovaném spuštění se mění otázky a zaznamenává se ve výpise testů další pokus a jeho výsledek. Po úspěšném vypracování jednotlivých testů vypracuje student souhrnný test, který je náhodně vygenerován ze složky, která obsahuje minimálně 300 otázek. Úspěšnost souhrnného testu musí být alespoň 60 %. Vyučující na webovém portále IS v části Testy ve složce Výsledky testů zkontroluje vypracování jednotlivých testů a výsledky testů.
Studenti dále řeší zadané úkoly, např. prezentace nebo seminární práce, které jsou hodnoceny a kontrolovány vyučujícím a jsou také součástí portfolia studenta. Portfolio je předkládáno při SZZK jako doklad o aktivním naplnění samostudia.
Informace učitele
Stručná anotace předmětu:
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Jeho cílem je orientovat studenty v základní psychologické terminologii v normě i patologii, rozšířit dovednost jeho adekvátní deskripce psychických jevů, korigovat již osvojené nevhodné náhledy na psychiku. Základní funkce daného předmětu je orientující, rozšiřující a vytvářející hlavní základ pro pochopení dalších psychologických předmětů.

Studijní pomůcky:
HNILICA, K. Obecná a vývojová psychologie. Studijní materiál – e-learningová opora, zpracováno v rámci projektu Inovace studijního programu Ošetřovatelství a specializace ve zdravotnictví, CZ.1.07/2.2.00/28.0004 v IS.
HNILICA, K. Zdravotnická psychologie. Studijní materiál – e-learningová opora, zpracováno v rámci projektu Inovace studijního programu Ošetřovatelství a specializace ve zdravotnictví, CZ.1.07/2.2.00/28.0004 v IS.

Zdravotnické portály dle uvážení vyučujícího (např. MZ ČR, NCO NZO, SZÚ, ČAS, MEFANET, EDU SESTRA, B. BRAUN, Hospital TV).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vszdrav.cz/predmet/vsz/zima2023/ZZOVP2112